Hàm string.toLowerCase() trong Javascript

Phương thức string.toLowerCase() sẽ chuyển đổi một chuỗi có chứ kí tự in hoa thành một chuỗi in thường. Hàm trả về chuỗi với tất cả các kí tự là kí tự in thường.

Phương thức string.toLowerCase() sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Nếu muốn chuyển chuỗi thành chuỗi in hoa, sử dụng hàm toUpperCase().

Cú pháp

Cú phápstring.toLowerCase()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dung phương thức string.toLowerCase() để chuyển đổi một chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'FREETUTS.NET la BLOG CHIA se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.toLowerCase();
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
freetuts.net la blog chia se kien thuc

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP