Hàm string.toString() trong Javascript

Phương thức string.toString() sẽ trả về một đối tượng kiểu chuỗi. Ta có thể sử dụng phương thức này để chuyển một mảng, một số thành kiểu chuỗi.

Cú pháp

Cú phápstring.toString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng phương thức string.toString() để chuyển một mảng thành kiểu chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>      
      var arr = ["php", "css", "html"];
      function myFunction() {
        var content = arr.toString();

        document.getElementById("demo").innerHTML = content +' - ' +typeof(content);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết thúc
php,css,html - string

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net