Hàm string.toUpperCase() trong Javascript

Phương thức string.toUpperCase() sẽ chuyển đổi một chuỗi có chứa các kí tự in thường thành một chuỗi in hoa. Phương thức sẽ trả về chuỗi in hoa.

Phương thức này sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Nếu bạn muốn chuyển chuỗi thành chuỗi in thường, dụng hàm toLowerCase().

Cú pháp

Cú phápstring.toUpperCase()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.toUpperCase() để chuyển đổi chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = 'FREETUTS.NET la BLOG CHIA se kien thuc';
      document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      function myFunction() {
        var content = str.toUpperCase();
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
FREETUTS.NET LA BLOG CHIA SE KIEN THUC

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP