Hàm string.trim() trong Javascript

Phương thức string.trim() sẽ loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Phương thức sẽ trả về chuỗi với các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi đã bị loại bỏ.

Phương thức sẽ không làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstring.trim()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.trim() để loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var str = '     FREETUTS.NET la BLOG CHIA se kien thuc   ';
      function myFunction() {
        var content = str.trim();
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
FREETUTS.NET la BLOG CHIA se kien thuc

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP