Hàm number.toExponential() trong Javascript

Phương thức number.toExponential() sẽ chuyển đổi một giá trị số thành một số mũ với cơ số là 10. Ví dụ số 156 sau ghi gọi phương thức number.toExponential() sẽ trở thành 1.56e+2, e+2 tương đương với 102.

Cú pháp

Cú phápnumber.toExponential(x)

Trong đó:

 • x là tham số không bắt buộc, có giá trị từ 1 đến 20, nó sẽ quy định số chữ thập phân, nếu không được truyền thì nó sẽ được thiết lập với số chữ số tối đa có thể để biểu diễn cho giá trị chuyển đổi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức number.toExponential() để chuyển đổi giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var number = 156422
        var content = '156422' + ' = ' + number.toExponential() + '<br';;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
156422 = 1.56422e+5

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP