Hàm document.baseURI trong Javascript

Thuộc tính baseURI sẽ trả về URI gốc của trang HTML. Thuộc tính này chỉ có thẻ read-only.

Cú pháp

Cú phápnode.baseURI

Cách sử dụng

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 

    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.baseURI;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        'URI của trang hiện tại là: ' + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP