Hàm array.isArray() trong Javascript

Hàm isArray sẽ kiểm tra một đối tượng có phải là một mảng hay không.

Hàm isArray sẽ trả về True nếu đối tượng kiểm tra là một mảng, ngược lại nếu đối tượng không phải là một mảng hàm sẽ trả về False.

Cú pháp

Cú pháp: Array.isArray(obj)

Trong đó:

  • obj là đối tượng cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng hàm isarray để kiểm tra một đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<button onclick="myFunction()">Try it</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var subject = ["php", "js", "css", "html"];
			var x = document.getElementById("demo");
			x.innerHTML = subject;
			function myFunction() {
				if (Array.isArray(subject)) {
					x.innerHTML = 'Subject là một mảng!';
				}else
				{
					x.innerHTML = 'Subject không là một mảng!';
				}
			}
		</script>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP