INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một số nguyên cho trước trong Python

Mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập một số nguyên. Sau đó, chương trình sẽ đảo ngược các chữ số của số đó và hiển thị số nguyên đảo ngược.

Ví dụ: Nếu số ban đầu là 12345, số đảo ngược sẽ là 54321.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập đảo ngược một số nguyên:

# Hàm đảo ngược một số nguyên
def dao_nguoc_so_nguyen(n):
  dao_nguoc = 0
  while n > 0:
    digit = n % 10
    dao_nguoc = dao_nguoc * 10 + digit
    n = n // 10
  return dao_nguoc

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và đảo ngược số nguyên
def main():
  n = int(input("Nhập một số nguyên: "))
  dao_nguoc = dao_nguoc_so_nguyen(n)
  print(f"Số đảo ngược của {n} là: {dao_nguoc}")

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm dao_nguoc_so_nguyen(n) để đảo ngược một số nguyên n. Trong hàm này, mình sử dụng vòng lặp while để duyệt qua từng chữ số của số n. Trong mỗi vòng lặp, ta lấy chữ số cuối cùng bằng phép chia lấy dư n % 10, sau đó chèn chữ số này vào đầu số đảo ngược dao_nguoc bằng cách nhân dao_nguoc với 10 và cộng với chữ số vừa lấy được. Tiếp theo, ta cắt đi chữ số cuối cùng của n bằng phép chia nguyên n // 10. Lặp lại việc này cho đến khi đã đảo ngược toàn bộ các chữ số của n.
 • Trong hàm main(), ta yêu cầu người dùng nhập một số nguyên. Chương trình sẽ gọi hàm dao_nguoc_so_nguyen(n) để đảo ngược số đó và in kết quả lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một số nguyên. Dựa vào số nhập vào, chương trình sẽ đảo ngược các chữ số của số đó và hiển thị số nguyên đảo ngược.

Ví dụ:

Nhập một số nguyên: 12345
Số đảo ngược của 12345 là: 54321
Nhập một số nguyên: 987654321
Số đảo ngược của 987654321 là: 123456789

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp và các phép toán số học trong Python. Đảo ngược một số nguyên là một kỹ thuật hữu ích và có ứng dụng trong nhiều tình huống lập trình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top