INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In mẫu hình thoi sử dụng vòng lặp for trong Python

Trong bài tập này mình sẽ xây dựng chương trình Python sử dụng vòng lặp for để in ra một mẫu hình thoi theo yêu cầu. Đây là cách mà mình có thể áp dụng vòng lặp và điều khiển lưu động trong Python.

Hãy bắt đầu với việc tạo một chương trình Python đơn giản để in ra mẫu hình thoi sử dụng vòng lặp for!

* 
* * 
* * * * 
* * * * 
* * 
* * * * * * 
* * * 
* * 
* *

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp for và điều khiển lưu động trong Python.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập in mẫu bắt đầu sau:

def in_mau():
  n = 4

  # In nửa trên của mẫu
  for i in range(1, n + 1):
    print('* ' * i)

  # In nửa dưới của mẫu
  for i in range(n - 1, 0, -1):
    print('* ' * i)

def main():
  in_mau()

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm in_mau() để in mẫu bắt đầu sau. Trong hàm này, ta sử dụng hai vòng lặp for để in từng dòng của mẫu.
 • Trong nửa trên của mẫu, ta sử dụng vòng lặp for đầu tiên (chạy từ 1 đến n+1) để duyệt qua từng dòng. Trong vòng lặp for thứ hai, ta in ký tự * theo số lần tương ứng với chỉ số của dòng hiện tại. Mỗi lần in ký tự * sẽ in trên cùng một dòng và kết thúc bằng việc xuống dòng mới.
 • Trong nửa dưới của mẫu, mình sử dụng vòng lặp for thứ ba (chạy từ n-1 đến 0, với bước -1) để duyệt qua từng dòng. Tương tự như nửa trên, chúng ta in ký tự * theo số lần tương ứng với chỉ số của dòng hiện tại.

Kết quả

Khi chạy chương trình, hàm in_mau_bat_dau_sau() sẽ được gọi và in ra mẫu bắt đầu sau như mô tả ở trên.

Ví dụ:

* 
* * 
* * * * 
* * * * 
* * 
* * * * * * 
* * * 
* * 
* *

Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top