INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In mẫu hình thoi sử dụng vòng lặp for trong Python

Trong bài tập này mình sẽ xây dựng chương trình Python sử dụng vòng lặp for để in ra một mẫu hình thoi theo yêu cầu. Đây là cách mà mình có thể áp dụng vòng lặp và điều khiển lưu động trong Python.

Hãy bắt đầu với việc tạo một chương trình Python đơn giản để in ra mẫu hình thoi sử dụng vòng lặp for!

* 
* * 
* * * * 
* * * * 
* * 
* * * * * * 
* * * 
* * 
* *

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp for và điều khiển lưu động trong Python.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập in mẫu bắt đầu sau:

def in_mau():
  n = 4

  # In nửa trên của mẫu
  for i in range(1, n + 1):
    print('* ' * i)

  # In nửa dưới của mẫu
  for i in range(n - 1, 0, -1):
    print('* ' * i)

def main():
  in_mau()

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm in_mau() để in mẫu bắt đầu sau. Trong hàm này, ta sử dụng hai vòng lặp for để in từng dòng của mẫu.
 • Trong nửa trên của mẫu, ta sử dụng vòng lặp for đầu tiên (chạy từ 1 đến n+1) để duyệt qua từng dòng. Trong vòng lặp for thứ hai, ta in ký tự * theo số lần tương ứng với chỉ số của dòng hiện tại. Mỗi lần in ký tự * sẽ in trên cùng một dòng và kết thúc bằng việc xuống dòng mới.
 • Trong nửa dưới của mẫu, mình sử dụng vòng lặp for thứ ba (chạy từ n-1 đến 0, với bước -1) để duyệt qua từng dòng. Tương tự như nửa trên, chúng ta in ký tự * theo số lần tương ứng với chỉ số của dòng hiện tại.

Kết quả

Khi chạy chương trình, hàm in_mau_bat_dau_sau() sẽ được gọi và in ra mẫu bắt đầu sau như mô tả ở trên.

Ví dụ:

* 
* * 
* * * * 
* * * * 
* * 
* * * * * * 
* * * 
* * 
* *

Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top