INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In danh sách theo thứ tự đảo ngược bằng vòng lặp trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python để in danh sách theo thứ tự đảo ngược sử dụng vòng lặp. Ta sẽ viết một chương trình Python để in danh sách theo thứ tự đảo ngược. Đầu vào là một danh sách các phần tử được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ duyệt danh sách từ cuối đến đầu và in các phần tử lên màn hình theo thứ tự ngược lại.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập in danh sách đảo ngược:

# Hàm in danh sách đảo ngược
def in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach):
  print("Danh sách đảo ngược:")
  # Sử dụng vòng lặp for để duyệt danh sách từ cuối đến đầu
  for i in range(len(danh_sach) - 1, -1, -1):
    print(danh_sach[i])

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm in_danh_sach_dao_nguoc
def main():
  # Nhập danh sách các phần tử từ người dùng, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu cách
  danh_sach = input("Nhập danh sách các phần tử, cách nhau bằng dấu cách: ").split()

  # Gọi hàm in_danh_sach_dao_nguoc với danh sách đã nhập
  in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach) để in danh sách theo thứ tự đảo ngược. Trong hàm này,mình sử dụng vòng lặp for để duyệt danh sách danh_sach từ cuối đến đầu.
 • Ta sử dụng cú pháp for i in range(len(danh_sach) - 1, -1, -1) để duyệt danh sách từ cuối đến đầu. Biến i sẽ có giá trị từ len(danh_sach) - 1 đến 0, và mỗi lần duyệt, chúng ta in phần tử danh_sach[i] lên màn hình.
 • Sau khi duyệt hết danh sách, mình đã hoàn thành việc in danh sách theo thứ tự đảo ngược.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập danh sách các phần tử, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu cách. Sau đó, chương trình sẽ in danh sách đảo ngược lên màn hình.

Ví dụ:

Nhập danh sách các phần tử, cách nhau bằng dấu cách: 1 2 3 4 5
Danh sách đảo ngược:
5
4
3
2
1

Bài tập này giúp bạn rèn luyện và hiểu rõ hơn về vòng lặp for và cách xử lý dữ liệu trong Python. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top