INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In danh sách theo thứ tự đảo ngược bằng vòng lặp trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python để in danh sách theo thứ tự đảo ngược sử dụng vòng lặp. Ta sẽ viết một chương trình Python để in danh sách theo thứ tự đảo ngược. Đầu vào là một danh sách các phần tử được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ duyệt danh sách từ cuối đến đầu và in các phần tử lên màn hình theo thứ tự ngược lại.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập in danh sách đảo ngược:

# Hàm in danh sách đảo ngược
def in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach):
  print("Danh sách đảo ngược:")
  # Sử dụng vòng lặp for để duyệt danh sách từ cuối đến đầu
  for i in range(len(danh_sach) - 1, -1, -1):
    print(danh_sach[i])

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm in_danh_sach_dao_nguoc
def main():
  # Nhập danh sách các phần tử từ người dùng, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu cách
  danh_sach = input("Nhập danh sách các phần tử, cách nhau bằng dấu cách: ").split()

  # Gọi hàm in_danh_sach_dao_nguoc với danh sách đã nhập
  in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm in_danh_sach_dao_nguoc(danh_sach) để in danh sách theo thứ tự đảo ngược. Trong hàm này,mình sử dụng vòng lặp for để duyệt danh sách danh_sach từ cuối đến đầu.
 • Ta sử dụng cú pháp for i in range(len(danh_sach) - 1, -1, -1) để duyệt danh sách từ cuối đến đầu. Biến i sẽ có giá trị từ len(danh_sach) - 1 đến 0, và mỗi lần duyệt, chúng ta in phần tử danh_sach[i] lên màn hình.
 • Sau khi duyệt hết danh sách, mình đã hoàn thành việc in danh sách theo thứ tự đảo ngược.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập danh sách các phần tử, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu cách. Sau đó, chương trình sẽ in danh sách đảo ngược lên màn hình.

Ví dụ:

Nhập danh sách các phần tử, cách nhau bằng dấu cách: 1 2 3 4 5
Danh sách đảo ngược:
5
4
3
2
1

Bài tập này giúp bạn rèn luyện và hiểu rõ hơn về vòng lặp for và cách xử lý dữ liệu trong Python. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top