INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng khối lệnh else để hiển thị thông báo “Hoàn thành” trong Python

Mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Nếu số nhập vào là dương, chương trình sẽ hiển thị thông báo "Số dương đã nhập". Trong trường hợp ngược lại, nếu số nhập vào không dương (bằng 0 hoặc là số âm), chương trình sẽ hiển thị thông báo "Số không dương đã nhập". Sau đó, chương trình sẽ in thông báo "Hoàn thành" để kết thúc chương trình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập sử dụng khối lệnh else để hiển thị thông báo "Hoàn thành":

# Hàm main để yêu cầu người dùng nhập số và hiển thị thông báo
def main():
  # Nhập số nguyên dương từ người dùng
  so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))

  # Kiểm tra số nguyên dương
  if so > 0:
    print("Số dương đã nhập.")
  else:
    print("Số không dương đã nhập.")

  # Hiển thị thông báo hoàn thành
  print("Hoàn thành")

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Trong hàm main(), mình sử dụng hàm input() để yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Hàm int() được sử dụng để chuyển đổi chuỗi nhập vào thành số nguyên.
 • Tiếp theo, mình sử dụng câu lệnh if-else để kiểm tra giá trị của số nhập vào. Nếu số lớn hơn 0, chương trình sẽ hiển thị thông báo "Số dương đã nhập." Ngược lại, nếu số không dương (bằng 0 hoặc là số âm), chương trình sẽ hiển thị thông báo "Số không dương đã nhập."
 • Sau khi kiểm tra số, ta sử dụng câu lệnh print("Hoàn thành") để hiển thị thông báo "Hoàn thành" kết thúc chương trình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một số nguyên dương. Dựa vào số nhập vào, chương trình sẽ hiển thị thông báo tương ứng và cuối cùng in "Hoàn thành".

Ví dụ:

Nhập một số nguyên dương: 5
Số dương đã nhập.
Hoàn thành
Nhập một số nguyên dương: -2
Số không dương đã nhập.
Hoàn thành

Bài tập này giúp bạn làm quen với cấu trúc điều khiển if-else trong Python và cách sử dụng nó để kiểm soát luồng chương trình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top