INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị dãy Fibonacci tối đa 10 số hạng trong Python

Dãy Fibonacci là một chuỗi số trong đó số hạng tiếp theo được tính bằng cách cộng hai số hạng trước đó. Dãy Fibonacci bắt đầu với hai số 0 và 1, và các số sau đó được tính bằng cách cộng hai số trước đó.

Mình sẽ viết một chương trình Python để hiển thị dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng. Chương trình sẽ tính và hiển thị dãy Fibonacci cho đến số hạng thứ 10.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập hiển thị dãy Fibonacci tối đa 10 số hạng:

# Hàm hiển thị dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng
def hien_thi_day_fibonacci():
  # Khởi tạo hai số hạng đầu tiên của dãy
  a, b = 0, 1
  count = 0

  print("Dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng là:")
  while count < 10:
    print(a, end=' ')
    a, b = b, a + b
    count += 1

# Hàm main để gọi hàm hiển thị dãy Fibonacci
def main():
  hien_thi_day_fibonacci()

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm hien_thi_day_fibonacci() để tính và hiển thị dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng.
 • Trong hàm này, ta sử dụng hai biến a và b để lưu giá trị của hai số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci. Biến count được sử dụng để đếm số hạng đã hiển thị.
 • Mình sử dụng vòng lặp while để tính và hiển thị các số hạng tiếp theo của dãy Fibonacci. Trong từng vòng lặp, ta hiển thị giá trị của số hạng a, sau đó cập nhật giá trị của a và b để tính số hạng tiếp theo của dãy. Tiếp tục vòng lặp cho đến khi đã hiển thị 10 số hạng của dãy Fibonacci.

Kết quả

Khi chạy chương trình, chúng ta sẽ nhận được dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng:

Dãy Fibonacci với tối đa 10 số hạng là:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Dãy Fibonacci là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực toán học và lập trình, và việc hiểu rõ cách tính và hiển thị nó sẽ giúp bạn trong những bài toán phức tạp hơn trong tương lai.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top