INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình hiển thị tất cả các số nguyên tố trong Python

Mình sẽ viết một chương trình Python để hiển thị tất cả các số nguyên tố trong khoảng từ a đến b, trong đó a và b là hai số nguyên dương được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ duyệt qua tất cả các số trong khoảng và kiểm tra từng số xem có phải là số nguyên tố hay không. Nếu là số nguyên tố, chương trình sẽ in số đó lên màn hình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập hiển thị tất cả các số nguyên tố trong một khoảng:

# Hàm kiểm tra số nguyên tố
def la_so_nguyen_to(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

# Hàm hiển thị các số nguyên tố trong khoảng từ a đến b
def hien_thi_so_nguyen_to(a, b):
  print("Các số nguyên tố trong khoảng từ", a, "đến", b, "là:")
  for i in range(a, b + 1):
    if la_so_nguyen_to(i):
      print(i)

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm hiển thị số nguyên tố
def main():
  a = int(input("Nhập số nguyên dương a: "))
  b = int(input("Nhập số nguyên dương b: "))

  if a >= b:
    print("Không hợp lệ! a phải nhỏ hơn b.")
    return

  hien_thi_so_nguyen_to(a, b)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm la_so_nguyen_to(n) để kiểm tra xem một số n có phải là số nguyên tố hay không. Trong hàm này, ta kiểm tra trường hợp đặc biệt nếu n nhỏ hơn 2 (vì số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1). Sau đó, mình duyệt qua các số từ 2 đến căn bậc hai của n để kiểm tra xem có số nào chia hết n hay không. Nếu có, thì n không phải là số nguyên tố và ta trả về False, ngược lại, ta trả về True.
 • Trong hàm hien_thi_so_nguyen_to(a, b) mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua tất cả các số từ a đến b. Trong từng lần duyệt, ta gọi hàm la_so_nguyen_to(i) để kiểm tra xem số i có phải là số nguyên tố hay không. Nếu là số nguyên tố, ta in i lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập hai số nguyên dương a và b. Sau đó, chương trình sẽ hiển thị tất cả các số nguyên tố trong khoảng từ a đến b.

Ví dụ:

Nhập số nguyên dương a: 10
Nhập số nguyên dương b: 30
Các số nguyên tố trong khoảng từ 10 đến 30 là:
11
13
17
19
23
29

Bài tập này giúp bạn rèn luyện khả năng sử dụng vòng lặp và kiểm tra số nguyên tố trong Python. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top