INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị số từ danh sách bằng vòng lặp trong Python

Mình có thể dễ dàng hiển thị các phần tử trong một danh sách. Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình Python để hiển thị các số từ một danh sách được cung cấp trước đó.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập hiển thị số từ danh sách:

# Hàm hiển thị các số từ danh sách
def hien_thi_so(danh_sach):
  print("Các số trong danh sách là:")
  # Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong danh sách và in lên màn hình
  for so in danh_sach:
    print(so)

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm hien_thi_so
def main():
  # Nhập danh sách số từ người dùng, mỗi số cách nhau bằng dấu cách
  danh_sach = input("Nhập các số, cách nhau bằng dấu cách: ").split()

  # Chuyển các phần tử của danh_sach từ chuỗi sang số (kiểu int hoặc float)
  danh_sach_so = [int(so) if so.isdigit() else float(so) for so in danh_sach]

  # Gọi hàm hien_thi_so với danh sách số đã chuyển đổi
  hien_thi_so(danh_sach_so)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm hien_thi_so(danh_sach) để hiển thị các số từ danh sách. Trong hàm này, mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong danh sách danh_sach và in giá trị của từng số lên màn hình.
 • Trong hàm main(), mình nhập danh sách số từ người dùng bằng hàm input() và chia nó thành các phần tử của danh sách bằng cách sử dụng phương thức split().
 • Sau khi có danh sách số dưới dạng chuỗi, mình chuyển đổi các phần tử trong danh sách từ chuỗi sang số nguyên hoặc số thực bằng cách sử dụng một biểu đồ danh sách (list comprehension).
 • Cuối cùng, mình gọi hàm hien_thi_so(danh_sach_so) với danh sách số đã chuyển đổi để in các số lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập một danh sách số, các số cách nhau bằng dấu cách, và chương trình sẽ in danh sách số đó lên màn hình.

Ví dụ:

Nhập các số, cách nhau bằng dấu cách: 1 2 3 4 5
Các số trong danh sách là:
1
2
3
4
5

Bài tập này giúp bạn làm quen với vòng lặp for và thao tác với danh sách trong Python. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top