INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính lập phương của tất cả các số từ 1 đến một số cho trước trong Python

Trong bài tập này mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Sau đó, chương trình sẽ tính lập phương của tất cả các số từ 1 đến số nguyên đó và hiển thị kết quả.

Lập phương của một số nguyên n là n^3 (n lũy thừa 3).

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập tính lập phương của các số từ 1 đến một số cho trước:

# Hàm tính lập phương của một số
def lap_phuong(n):
  return n ** 3

# Hàm tính và hiển thị lập phương của các số từ 1 đến một số cho trước
def tinh_va_hien_thi_lap_phuong():
  num = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))

  print(f"Lập phương của các số từ 1 đến {num} là:")
  for i in range(1, num + 1):
    cube = lap_phuong(i)
    print(f"{i} ^ 3 = {cube}")

# Hàm main để gọi hàm tính và hiển thị lập phương
def main():
  tinh_va_hien_thi_lap_phuong()

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm lap_phuong(n) để tính lập phương của một số n. Trong hàm này, mình sử dụng phép toán mũ ** để tính n^3 và trả về kết quả.
 • Trong hàm tinh_va_hien_thi_lap_phuong() mình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Sau đó, mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các số từ 1 đến số nguyên đó và tính lập phương của mỗi số bằng cách gọi hàm lap_phuong(i). Kết quả sau đó được in lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một số nguyên dương. Dựa vào số nhập vào, chương trình sẽ tính lập phương của tất cả các số từ 1 đến số đó và hiển thị kết quả.

Ví dụ:

Nhập một số nguyên dương: 5
Lập phương của các số từ 1 đến 5 là:
1 ^ 3 = 1
2 ^ 3 = 8
3 ^ 3 = 27
4 ^ 3 = 64
5 ^ 3 = 125
Nhập một số nguyên dương: 10
Lập phương của các số từ 1 đến 10 là:
1 ^ 3 = 1
2 ^ 3 = 8
3 ^ 3 = 27
4 ^ 3 = 64
5 ^ 3 = 125
6 ^ 3 = 216
7 ^ 3 = 343
8 ^ 3 = 512
9 ^ 3 = 729
10 ^ 3 = 1000

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp và tính toán trong Python. Tính lập phương của các số từ 1 đến một số cho trước có ứng dụng trong nhiều bài toán thực tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top