INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các số từ 1 đến một số cho trước trong Python

Mình sẽ viết một chương trình Python để tính tổng của các số từ 1 đến một số nguyên n cho trước. Điều kiện đầu vào là một số nguyên dương n được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ tính tổng của tất cả các số từ 1 đến n và in kết quả lên màn hình.

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập tính tổng các số từ 1 đến một số cho trước:

# Hàm tính tổng các số từ 1 đến một số nguyên n
def tinh_tong(n):
  # Khởi tạo biến lưu tổng
  tong = 0

  # Sử dụng vòng lặp for để tính tổng các số từ 1 đến n
  for i in range(1, n + 1):
    tong += i

  # Trả về kết quả tổng
  return tong

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và in kết quả tổng
def main():
  # Nhập số nguyên dương n từ người dùng
  n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))

  # Gọi hàm tính tổng và lưu kết quả vào biến ket_qua
  ket_qua = tinh_tong(n)

  # In kết quả tổng lên màn hình
  print("Tổng các số từ 1 đến", n, "là:", ket_qua)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Ta sử dụng hàm tinh_tong(n) để tính tổng các số từ 1 đến n. Trong hàm này, ta khởi tạo biến tong với giá trị ban đầu là 0, sau đó sử dụng vòng lặp for để cộng dồn các số từ 1 đến n vào biến tong.
 • Trong hàm main(), mình nhập số nguyên dương n từ người dùng bằng hàm input().
 • Sau khi có giá trị n, mình gọi hàm tinh_tong(n) để tính tổng và lưu kết quả vào biến ket_qua.
 • Cuối cùng, mình in kết quả tổng lên màn hình sử dụng hàm print().

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập một số nguyên dương n, và chương trình sẽ tính tổng các số từ 1 đến n và in kết quả lên màn hình.

Ví dụ:

Nhập một số nguyên dương n: 5
Tổng các số từ 1 đến 5 là: 15

Bài tập này giúp bạn cải thiện khả năng lập trình với Python, đồng thời rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích và bạn sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top