INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình in bảng nhân của một số cho trước trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python để in ra bảng nhân của một số nguyên cho trước. Bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp lồng nhau và biểu định trong Python để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Ta sẽ viết một chương trình Python để in bảng nhân của một số nguyên cho trước. Điều kiện đầu vào là một số nguyên dương n được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ in ra bảng nhân từ 1 đến 10 của số n lên màn hình.

In bảng nhân của một số nguyên cho trước trong Python

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập in bảng nhân của một số cho trước:

# Hàm in bảng nhân của một số nguyên n
def in_bang_nhan(n):
  print(f"Bảng nhân của {n}:")

  # Sử dụng vòng lặp for để in bảng nhân từ 1 đến 10
  for i in range(1, 11):
    ket_qua = n * i
    print(f"{n} x {i} = {ket_qua}")

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm in_bang_nhan
def main():
  # Nhập số nguyên dương n từ người dùng
  n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))

  # Gọi hàm in_bang_nhan với đối số là số nguyên n
  in_bang_nhan(n)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Ta sử dụng hàm in_bang_nhan(n) để in bảng nhân của số nguyên n. Trong hàm này, ta sử dụng vòng lặp for để tính kết quả của phép nhân n * i với i từ 1 đến 10, sau đó in kết quả lên màn hình.
 • Trong hàm main(), mình nhập số nguyên dương n từ người dùng bằng hàm input().
 • Sau khi có giá trị n, chúng ta gọi hàm in_bang_nhan(n) để in bảng nhân của số nguyên đó.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập một số nguyên dương n, và chương trình sẽ in bảng nhân từ 1 đến 10 của số n lên màn hình.

Ví dụ:

Nhập một số nguyên dương n: 5
Bảng nhân của 5:
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

Bài tập này giúp bạn cải thiện khả năng lập trình với Python, đồng thời rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và sử dụng vòng lặp lồng nhau. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích và bạn sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top