INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên bằng vòng lặp while trong Python

Trước khi bắt đầu với bài tập, mình cần hiểu rõ về vòng lặp while. Vòng lặp while trong lập trình cho phép chúng ta lặp lại một khối mã (code block) miễn là điều kiện được đưa ra là đúng (True). Khi điều kiện trở thành sai (False), vòng lặp sẽ dừng lại và chương trình tiếp tục thực thi những câu lệnh sau vòng lặp.

Cấu trúc của vòng lặp while trong Python:

while điều_kiện:
  # Code block được lặp lại khi điều kiện là True
  # Các câu lệnh trong code block

Hãy viết mã Python sử dụng vòng lặp while để hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên. Mỗi số nên được in trên một dòng riêng biệt.

# Khởi tạo biến đếm và giới hạn số tự nhiên cần hiển thị
count = 1
limit = 10

# Sử dụng vòng lặp while để hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên
while count <= limit:
  print(count)
  count += 1

Giải thích mã Python

 • Ta khởi tạo biến count để theo dõi số tự nhiên đang được hiển thị và biến limit để xác định số tự nhiên cuối cùng cần hiển thị.
 • Trong vòng lặp while, chúng ta kiểm tra điều kiện count <= limit. Nếu điều kiện này đúng, mã trong code block sẽ được thực thi.
 • Trong code block, chúng ta sử dụng print(count) để hiển thị giá trị của biến count.
 • Cuối cùng, mình tăng giá trị của count lên một đơn vị bằng count += 1.

Kết quả khi chạy mã này sẽ là hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên trên các dòng riêng biệt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vậy là bạn đã hoàn thành bài tập vòng lặp while để hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên. Việc luyện tập với vòng lặp while sẽ giúp bạn làm quen với kiến thức cơ bản về lập trình và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phức tạp hơn trong tương lai. Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Cố gắng và tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top