INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị số từ -10 đến -1 bằng vòng lặp for trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python sử dụng vòng lặp for để hiển thị các số từ -10 đến -1. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong Python và cũng là cơ hội để tăng cường kiến thức lập trình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập hiển thị số từ -10 đến -1 bằng vòng lặp for:

# Sử dụng vòng lặp for để hiển thị các số từ -10 đến -1
for so in range(-10, 0):
    print(s

Giải thích mã nguồn

  • Mình sử dụng vòng lặp for for so in range(-10, 0): để duyệt qua các số từ -10 đến -1.
  • Hàm range(-10, 0) tạo một dãy số bắt đầu từ -10 và kết thúc trước 0 (nghĩa là không bao gồm số 0).
  • Trong vòng lặp, biến so sẽ lấy giá trị của từng số trong dãy và chúng ta sử dụng lệnh print(so) để in giá trị của biến so lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, các số từ -10 đến -1 sẽ được hiển thị trên màn hình:

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Bài tập này giúp bạn làm quen với vòng lặp for và biết cách sử dụng nó để hiển thị các số trong Python. Điều này là quan trọng trong quá trình học lập trình, bởi vì khả năng xử lý dữ liệu và thao tác với vòng lặp sẽ giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực lập trình.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn tiến bộ trong việc học lập trình Python. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm nhiều bài tập và khái niệm lập trình khác. Chúc may mắn và hẹn gặp lại trong những bài viết sắp tới!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top