INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình sử dụng for vòng lặp để in dãy số đảo ngược theo mẫu trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python sử dụng vòng lặp for để in dãy số đảo ngược theo mẫu sau:

5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1

Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện về việc sử dụng vòng lặp for và tăng cường khả năng lập trình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho chương trình in dãy số đảo ngược:

# Khai báo biến lưu số dòng
num_rows = 5

# Vòng lặp bên ngoài in từ dòng num_rows đến 1
for i in range(num_rows, 0, -1):
  # Vòng lặp bên trong in từ i đến 1 (từ i đến số cột trong mỗi dòng)
  for j in range(i, 0, -1):
    # In giá trị của biến j kết thúc bằng khoảng trắng để tạo cách biệt giữa các số trong cùng một dòng
    print(j, end=' ')
  # In một dòng mới sau khi hoàn thành mỗi dòng
  print()

Giải thích mã nguồn

 • Ta sử dụng biến num_rows để xác định số dòng cần in ra (ở đây là 5 dòng).
 • Vòng lặp for bên ngoài for i in range(num_rows, 0, -1) được sử dụng để in các dòng từ num_rows đến 1.
 • Vòng lặp for bên trong for j in range(i, 0, -1) được sử dụng để in các số từ i đến 1 trong mỗi dòng.
 • Sử dụng print(j, end=' ') để in giá trị của biến j kết thúc bằng một khoảng trắng, giúp tạo ra cách biệt giữa các số trong cùng một dòng.
 • Sau khi hoàn thành mỗi dòng, chúng ta sử dụng print() để in một dòng mới, đảm bảo các dòng số được in đúng theo mẫu yêu cầu.

Khi chạy chương trình, bạn sẽ nhận được dãy số đảo ngược như sau:

5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1

Bài tập này giúp bạn cải thiện khả năng lập trình với Python và tăng cường tư duy với vòng lặp for. Hy vọng rằng bạn sẽ học tập và tiến bộ ngày càng trong lĩnh vực lập trình. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về Python cũng như các khái niệm lập trình khác. Chúc may mắn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top