INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình sử dụng for vòng lặp để in dãy số đảo ngược theo mẫu trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python sử dụng vòng lặp for để in dãy số đảo ngược theo mẫu sau:

5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1

Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện về việc sử dụng vòng lặp for và tăng cường khả năng lập trình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho chương trình in dãy số đảo ngược:

# Khai báo biến lưu số dòng
num_rows = 5

# Vòng lặp bên ngoài in từ dòng num_rows đến 1
for i in range(num_rows, 0, -1):
  # Vòng lặp bên trong in từ i đến 1 (từ i đến số cột trong mỗi dòng)
  for j in range(i, 0, -1):
    # In giá trị của biến j kết thúc bằng khoảng trắng để tạo cách biệt giữa các số trong cùng một dòng
    print(j, end=' ')
  # In một dòng mới sau khi hoàn thành mỗi dòng
  print()

Giải thích mã nguồn

 • Ta sử dụng biến num_rows để xác định số dòng cần in ra (ở đây là 5 dòng).
 • Vòng lặp for bên ngoài for i in range(num_rows, 0, -1) được sử dụng để in các dòng từ num_rows đến 1.
 • Vòng lặp for bên trong for j in range(i, 0, -1) được sử dụng để in các số từ i đến 1 trong mỗi dòng.
 • Sử dụng print(j, end=' ') để in giá trị của biến j kết thúc bằng một khoảng trắng, giúp tạo ra cách biệt giữa các số trong cùng một dòng.
 • Sau khi hoàn thành mỗi dòng, chúng ta sử dụng print() để in một dòng mới, đảm bảo các dòng số được in đúng theo mẫu yêu cầu.

Khi chạy chương trình, bạn sẽ nhận được dãy số đảo ngược như sau:

5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1

Bài tập này giúp bạn cải thiện khả năng lập trình với Python và tăng cường tư duy với vòng lặp for. Hy vọng rằng bạn sẽ học tập và tiến bộ ngày càng trong lĩnh vực lập trình. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về Python cũng như các khái niệm lập trình khác. Chúc may mắn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top