INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giai thừa của một số cho trước trong Python

Mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Sau đó, chương trình sẽ tính và hiển thị giai thừa của số đó.

Giai thừa của một số nguyên dương n được ký hiệu là n! và tính bằng tích của tất cả các số nguyên dương từ 1 đến n. Cụ thể:

n! = 1 * 2 * 3 * ... * n

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập tính giai thừa của một số cho trước:

# Hàm tính giai thừa của một số
def tinh_giai_thua(n):
  if n == 0:
    return 1
  giai_thua = 1
  for i in range(1, n + 1):
    giai_thua *= i
  return giai_thua

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và tính giai thừa
def main():
  n = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
  if n < 0:
    print("Không tính giai thừa cho số âm.")
  else:
    print(f"Giai thừa của {n} là: {tinh_giai_thua(n)}")

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm tinh_giai_thua(n) để tính giai thừa của số n. Trong hàm này, mình sử dụng một biến giai_thua để tính tích của tất cả các số nguyên từ 1 đến n.
 • Trong trường hợp đặc biệt, nếu n là 0, chúng ta trả về 1, vì giai thừa của 0 là 1.
 • Trong hàm main(), mình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương. Nếu số nhập vào là số âm, chương trình sẽ hiển thị thông báo "Không tính giai thừa cho số âm." Ngược lại, chương trình sẽ tính và hiển thị giai thừa của số đó.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một số nguyên dương. Dựa vào số nhập vào, chương trình sẽ tính và hiển thị giai thừa của số đó.

Ví dụ:

Nhập một số nguyên dương: 5
Giai thừa của 5 là: 120
Nhập một số nguyên dương: 0
Giai thừa của 0 là: 1
Nhập một số nguyên dương: -3
Không tính giai thừa cho số âm.

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp và tính toán giai thừa trong Python. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top