INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị các phần tử trong danh sách đã cho có mặt ở vị trí chỉ số lẻ trong Python

Trong bài tập này mình sẽ viết một chương trình Python để tạo và hiển thị danh sách các số nguyên đã cho từ người dùng. Sau đó, chương trình sẽ hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ trong danh sách.

Ví dụ: Cho danh sách [10, 20, 30, 40, 50, 60], chương trình sẽ hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ là [20, 40, 60].

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ trong danh sách:

# Hàm hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ trong danh sách
def hien_thi_phan_tu_chi_so_le(danh_sach):
  print("Các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ là:")
  for i in range(len(danh_sach)):
    if i % 2 != 0:
      print(danh_sach[i], end=' ')

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và gọi hàm hiển thị
def main():
  danh_sach = []
  n = int(input("Nhập số lượng phần tử trong danh sách: "))
  for i in range(n):
    phan_tu = int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: "))
    danh_sach.append(phan_tu)

  hien_thi_phan_tu_chi_so_le(danh_sach)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm hien_thi_phan_tu_chi_so_le(danh_sach) để hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ trong danh sách đã cho. Trong hàm này, mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong danh sách. Trong từng lần duyệt, mình kiểm tra xem chỉ số i có là số lẻ không bằng cách sử dụng phép chia lấy dư i % 2. Nếu là số lẻ, chúng ta in phần tử ở vị trí i lên màn hình.
 • Trong hàm main(), mình yêu cầu người dùng nhập số lượng phần tử trong danh sách và các phần tử của danh sách. Chương trình sẽ gọi hàm hien_thi_phan_tu_chi_so_le(danh_sach) để hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số lượng phần tử và các phần tử của danh sách. Sau đó, chương trình sẽ hiển thị các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ trong danh sách.

Ví dụ:

Nhập số lượng phần tử trong danh sách: 6
Nhập phần tử thứ 1: 10
Nhập phần tử thứ 2: 20
Nhập phần tử thứ 3: 30
Nhập phần tử thứ 4: 40
Nhập phần tử thứ 5: 50
Nhập phần tử thứ 6: 60

Các phần tử ở vị trí chỉ số lẻ là:
20 40 60

Bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng vòng lặp và truy cập phần tử trong danh sách. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top