INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm tổng các chữ số của một số trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tạo một chương trình Python để đếm tổng các chữ số của một số nguyên cho trước. Ta sẽ viết một chương trình Python để tính tổng các chữ số của một số nguyên cho trước. Điều kiện đầu vào là một số nguyên dương n được nhập từ người dùng. Chương trình sẽ tính tổng của tất cả các chữ số trong số n và in kết quả lên màn hình.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập đếm tổng các chữ số của một số:

# Hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên
def tinh_tong_chu_so(so):
  # Khởi tạo biến tổng
  tong = 0

  # Sử dụng vòng lặp while để duyệt qua từng chữ số của số
  while so > 0:
    chu_so = so % 10
    tong += chu_so
    so //= 10

  # Trả về tổng các chữ số
  return tong

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và tính tổng chữ số
def main():
  # Nhập số nguyên dương n từ người dùng
  n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))

  # Gọi hàm tinh_tong_chu_so và lưu kết quả vào biến ket_qua
  ket_qua = tinh_tong_chu_so(n)

  # In kết quả tổng chữ số lên màn hình
  print("Tổng các chữ số của", n, "là:", ket_qua)

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Ta sử dụng hàm tinh_tong_chu_so(so) để tính tổng các chữ số của số so. Trong hàm này, ta khởi tạo biến tong với giá trị ban đầu là 0, sau đó sử dụng vòng lặp while để duyệt qua từng chữ số của số so.
 • Trong vòng lặp, mình lấy phần dư của so khi chia cho 10 để lấy được chữ số cuối cùng. Sau đó, chúng ta cộng chữ số này vào biến tong và chia so cho 10 để loại bỏ chữ số cuối cùng. Tiến hành như vậy cho đến khi so trở thành 0.
 • Cuối cùng, mình trả về tổng các chữ số trong số so.

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ nhập một số nguyên dương n, và chương trình sẽ tính tổng các chữ số của số n và in kết quả lên màn hình.

Kết quả:

Nhập một số nguyên dương n: 12345
Tổng các chữ số của 12345 là: 15

Bài tập này giúp bạn rèn luyện khả năng lập trình với Python, đồng thời rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top