INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tổng của dãy có n số hạng trong Python

Trong bài tập này mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập số nguyên dương n. Sau đó, chương trình sẽ yêu cầu nhập n số hạng của dãy. Cuối cùng, chương trình sẽ tính và hiển thị tổng của dãy đó.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập tính tổng dãy số hạng:

# Hàm tính tổng của dãy số hạng
def tinh_tong_day_so_hang(n):
  tong = 0
  for i in range(n):
    so_hang = int(input(f"Nhập số hạng thứ {i+1}: "))
    tong += so_hang
  return tong

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và tính tổng dãy số hạng
def main():
  n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
  if n <= 0:
    print("Số n phải là một số nguyên dương.")
  else:
    tong = tinh_tong_day_so_hang(n)
    print(f"Tổng của dãy có {n} số hạng là: {tong}")

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm tinh_tong_day_so_hang(n) để tính tổng của dãy có n số hạng. Trong hàm này, mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng số hạng trong dãy. Trong mỗi vòng lặp, ta yêu cầu người dùng nhập số hạng và cộng nó vào biến tong.
 • Trong hàm main(), ta yêu cầu người dùng nhập số nguyên dương n. Nếu n không phải là số nguyên dương, chương trình sẽ thông báo lỗi. Ngược lại, chương trình sẽ tính tổng của dãy có n số hạng bằng cách gọi hàm tinh_tong_day_so_hang(n) và in kết quả lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số nguyên dương n, sau đó nhập n số hạng của dãy. Cuối cùng, chương trình sẽ tính và hiển thị tổng của dãy số hạng.

Ví dụ:

Nhập số nguyên dương n: 5
Nhập số hạng thứ 1: 10
Nhập số hạng thứ 2: 20
Nhập số hạng thứ 3: 30
Nhập số hạng thứ 4: 40
Nhập số hạng thứ 5: 50
Tổng của dãy có 5 số hạng là: 150
Nhập số nguyên dương n: 3
Nhập số hạng thứ 1: 5
Nhập số hạng thứ 2: 10
Nhập số hạng thứ 3: 15
Tổng của dãy có 3 số hạng là: 30

Tính tổng dãy số hạng là một kỹ năng quan trọng trong lập trình và có ứng dụng trong nhiều bài toán thực tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top