INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tổng của dãy có n số hạng trong Python

Trong bài tập này mình sẽ viết một chương trình Python để yêu cầu người dùng nhập số nguyên dương n. Sau đó, chương trình sẽ yêu cầu nhập n số hạng của dãy. Cuối cùng, chương trình sẽ tính và hiển thị tổng của dãy đó.

Mã nguồn chương trình

Dưới đây là mã nguồn Python cho bài tập tính tổng dãy số hạng:

# Hàm tính tổng của dãy số hạng
def tinh_tong_day_so_hang(n):
  tong = 0
  for i in range(n):
    so_hang = int(input(f"Nhập số hạng thứ {i+1}: "))
    tong += so_hang
  return tong

# Hàm main để nhận đầu vào từ người dùng và tính tổng dãy số hạng
def main():
  n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
  if n <= 0:
    print("Số n phải là một số nguyên dương.")
  else:
    tong = tinh_tong_day_so_hang(n)
    print(f"Tổng của dãy có {n} số hạng là: {tong}")

# Gọi hàm main để bắt đầu chương trình
if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích mã nguồn

 • Mình sử dụng hàm tinh_tong_day_so_hang(n) để tính tổng của dãy có n số hạng. Trong hàm này, mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng số hạng trong dãy. Trong mỗi vòng lặp, ta yêu cầu người dùng nhập số hạng và cộng nó vào biến tong.
 • Trong hàm main(), ta yêu cầu người dùng nhập số nguyên dương n. Nếu n không phải là số nguyên dương, chương trình sẽ thông báo lỗi. Ngược lại, chương trình sẽ tính tổng của dãy có n số hạng bằng cách gọi hàm tinh_tong_day_so_hang(n) và in kết quả lên màn hình.

Kết quả

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số nguyên dương n, sau đó nhập n số hạng của dãy. Cuối cùng, chương trình sẽ tính và hiển thị tổng của dãy số hạng.

Ví dụ:

Nhập số nguyên dương n: 5
Nhập số hạng thứ 1: 10
Nhập số hạng thứ 2: 20
Nhập số hạng thứ 3: 30
Nhập số hạng thứ 4: 40
Nhập số hạng thứ 5: 50
Tổng của dãy có 5 số hạng là: 150
Nhập số nguyên dương n: 3
Nhập số hạng thứ 1: 5
Nhập số hạng thứ 2: 10
Nhập số hạng thứ 3: 15
Tổng của dãy có 3 số hạng là: 30

Tính tổng dãy số hạng là một kỹ năng quan trọng trong lập trình và có ứng dụng trong nhiều bài toán thực tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích và bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh hơn trong lĩnh vực lập trình. Chúc bạn thành công trong việc học tập và ứng dụng lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top