SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chươn trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C

Đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n kiểu int, sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n.

Tiếp đến là ta chia lấy dư n cho 10 để lấy hàng đơn vị. Để lấy được hàng chục ta chia lấy nguyên cho 10 rồi sau đó chia lấy dư cho 10 (b = (n / 10) % 10).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàng trăm sẽ bằng n chia lấy nguyên cho 100.

Sau khi đã có được hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, ta sử dụng switch..case để đọc theo hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Dưới đây mình đã có viết sẵn chương trình bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!


#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 int n;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //a là đơn vị
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = (n / 10) % 10;
 //c là hàng trăm
 int c = n / 100;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<100 || n > 999){
  printf("Nhập vào số có hai chữ số!! ");
 }
 else{
  //in ra hàng trăm
  switch(c){
   case 1: printf("Một trăm ");break;
   case 2: printf("Hai trăm ");break;
   case 3: printf("Ba trăm ");break;
   case 4: printf("Bốn trăm ");break;
   case 5: printf("Năm trăm ");break;
   case 6: printf("Sáu trăm ");break;
   case 7: printf("Bảy trăm ");break;
   case 8: printf("Tám trăm ");break;
   case 9: printf("Chín trăm ");break;
  }
  // in ra chử "lẻ" nếu hàng chục bằng không
  if(b % 10 == 0 && a != 0){
   printf("lẻ ");
  }
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: printf("mười ");break;
   case 2: printf("hai mươi ");break;
   case 3: printf("ba mươi ");break;
   case 4: printf("bốn mươi ");break;
   case 5: printf("năm mươi ");break;
   case 6: printf("sáu mươi ");break;
   case 7: printf("bảy mươi ");break;
   case 8: printf("tám mươi ");break;
   case 9: printf("chín mươi ");break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: printf("một ");break;
   case 2: printf("hai ");break;
   case 3: printf("ba ");break;
   case 4: printf("bốn ");break;
   case 5: printf("lăm ");break;
   case 6: printf("sáu ");break;
   case 7: printf("bảy ");break;
   case 8: printf("tám ");break;
   case 9: printf("chín ");break;
  }
 }

 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai48 01 PNG

In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C++

Để in ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostrean> để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n và yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím
 //a là đơn vị
 int n;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 int a = n % 10;
 //b là chục
 int b = (n / 10) % 10;
 //c là hàng trăm
 int c = n / 100;
 //điều kiện số có hai chữ số
 if(n<100 || n > 999){
  cout<<"Nhập vào số có hai chữ số!! ";
 }
 else{
  switch(c){
   case 1: cout<<"Một trăm ";break;
   case 2: cout<<"Hai trăm ";break;
   case 3: cout<<"Ba trăm ";break;
   case 4: cout<<"Bốn trăm ";break;
   case 5: cout<<"Năm trăm ";break;
   case 6: cout<<"Sáu trăm ";break;
   case 7: cout<<"Bảy trăm ";break;
   case 8: cout<<"Tám trăm ";break;
   case 9: cout<<"Chín trăm ";break;
  }
  // in ra chử "lẻ" nếu hàng chục bằng không
  if(b % 10 == 0 && a != 0){
   printf("lẻ ");
  }
  //in ra hàng chục
  switch(b){
   case 1: cout<<"mười ";break;
   case 2: cout<<"hai mươi ";break;
   case 3: cout<<"ba mươi ";break;
   case 4: cout<<"bốn mươi ";break;
   case 5: cout<<"năm mươi ";break;
   case 6: cout<<"sáu mươi ";break;
   case 7: cout<<"bảy mươi ";break;
   case 8: cout<<"tám mươi ";break;
   case 9: cout<<"chín mươi ";break;
  }
  //in ra hàn đơn vị
  switch(a){
   case 1: cout<<"một ";break;
   case 2: cout<<"hai ";break;
   case 3: cout<<"ba ";break;
   case 4: cout<<"bốn ";break;
   case 5: cout<<"lăm ";break;
   case 6: cout<<"sáu ";break;
   case 7: cout<<"bảy ";break;
   case 8: cout<<"tám ";break;
   case 9: cout<<"chín ";break;
  }
 }

 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai48 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình in ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top