SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học bât kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo một biến n kiểu int là mẫu số của phần tử trong biểu thức (1/(n * (n + 1))) và biến S kiểu float để lưu trữ kết quả của biểu thức.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp do..while để xét điều kiện n >= 1, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp while hoặc for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (i * (i + 1));
 }

Hoặc:

while(i <= n) // với i = 1, S = 0;
 {
   S = S + 1.0 /(i * (i + 1));
   i++;
 }

Sau khi tính toán được biểu thức và gán cho biến S, thì chỉ cần xuất S ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (i * (i + 1));
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // 	S = S + 1.0 / (i * (i + 1)); // phải nhớ là 1.0 / i
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng 1/1x2 + 1/2x3 + ... + 1/%dx%d là: %.2f",n,(n+1), S);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai6 01 PNG

Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng ngôn ngữ C++

Tương tự như ví dụ trên, trong ngôn ngữ C++ thì ta cũng thực hiện các bước tương tự như vậy.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (i * (i + 1));
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 //  S = S + 1.0 /(i * (i + 1));
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTổng 1/1x2 + 1/2x3 + ... + 1/"<<n<<"x"<<n + 1<<" là: "<< S;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai6 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài toán logic tương tự như vậy nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top