Home > C / C++ > Bài tập C++ > Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta làm bài tập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2. Đây là một trong các bài tập căn bản giúp các bạn luyện tư duy logic rất tốt.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++ để hiểu được bài này nhé.

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int và biến S kiểu long để lưu kết quả của biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n là số cuối của phần tử (n^2).

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là lặp từ phần tử đầu đến phần tử cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp sẽ là S = S + i * i.

Cuối cùng chúng ta in kết quả ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  S = S + i * i;
 }
 printf("\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + %d^2 là: %ld", n, S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai2 01 PNG

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++, ta thực hiện tương tự như tính bằng ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
   S = S + i * i;
 }

 cout<<"\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + " << n << " là: "<< S;
 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai2 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Đây là một bài tập rèn luyện tính tư duy logic, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé !!!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP