SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta làm bài tập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2. Đây là một trong các bài tập căn bản giúp các bạn luyện tư duy logic rất tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C và C++ để hiểu được bài này nhé.

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int và biến S kiểu long để lưu kết quả của biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n là số cuối của phần tử (n^2).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là lặp từ phần tử đầu đến phần tử cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp sẽ là S = S + i * i.

Cuối cùng chúng ta in kết quả ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  S = S + i * i;
 }
 printf("\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + %d^2 là: %ld", n, S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai2 01 PNG

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng ngôn ngữ C++, ta thực hiện tương tự như tính bằng ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
   S = S + i * i;
 }

 cout<<"\nTổng 1^2 + 2^2 + ... + " << n << " là: "<< S;
 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai2 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Đây là một bài tập rèn luyện tính tư duy logic, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé !!!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top