SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Đây là biểu thức tính tổng lập phương từ 1 đến N (N là số nguyên dương).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C

Việc đầu tiên chúng ta cần khai báo biến n trong biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 và biến S để tính tổng các phần tử trong biểu thức.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int i, n, S;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

Tiếp đến sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n, có nghĩa là lặp từ i đến n. Sau mỗi vòng lặp thì tăng i lên 1, cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp

while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }

Như vậy là sau khi kết thúc vòng lặp thì ta được biến S là tổng của biểu thức, chỉ cần hiển thị S ra màn hình là ta đã được kết quả.

Ví dụ: mình đã viết sẵn chương trình tính biểu thức dưới đây, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 printf("\nTổng của biểu thức: %d", S);

 printf("\n--------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai37 01 PNG

Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C++

Việc tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến n là số chúng ta cần tính tổng lập phương từ 1 đến n
 //S là tổng của các phần tử trong biểu thức
 int i, n, S;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào số n
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>>n;
 //khởi tạo giá trị cho S và i
 S = 0;
 i = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện i <= n <=> lặp từ 1 đến n
 while(i <= n)
 {
  S = S + i * i * i;
  //sau mỗi vòng lặp thì tằng i lên 1 cho đến khi i = n thì thoát khỏi vòng lặp
  i++;
 }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: " << S;

 cout<<"\n--------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai37 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính biểu thức S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top