SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm bài tập S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++. Đây là một bài căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, vì nó luyện tư duy rất tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính bài toán này bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Để hiểu được bài tập này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C / C++.

1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n là phần tử cuối cùng của biểu thức. Ví dụ n = 6 thì biểu thức ta cần tính sẽ là 1 + 2 + 3 + .. + 6. Và một biến S để lưu kết quả của biểu thức trên.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta cần một vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là từ giá trị đầu đến giá trị cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp thì cho S = S + i.

Sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S;
 S = 0;
 i = 1;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

 for(int i = 1; i <=n; i++)
	{
		S = S + i;
	}
 printf("\nTổng 1 + 2 + ... + %d là %ld: ", n, S);

 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

2. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C++

Giải bằng ngôn ngữ C++ về cơ bản nó tương tự như ngôn ngữ C ở ví dụ trên.

Chỉ thay đổi một chút là ở ngôn ngữ C ta sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím. Còn ở ngôn ngữ C++ thì ta sử dụng cout và cin để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Code:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
 long s = 0;
 cout<<"Nhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  s += i;
 }
 cout<<"Tổng 1 + 2 + 3 +... + "<<n<<" là: "<<s;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức 1 + 2 + 3 + .... + n bằng ngôn ngữ C / C++. Đây là một trong các bài tập luyện tư duy logic rất tốt, vì vậy hãy thực hành thật nhiều nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top