Home > C / C++ > Bài tập C++ có lời giải > Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm bài tập S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++. Đây là một bài căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, vì nó luyện tư duy rất tốt.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính bài toán này bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Để hiểu được bài tập này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C / C++.

1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n là phần tử cuối cùng của biểu thức. Ví dụ n = 6 thì biểu thức ta cần tính sẽ là 1 + 2 + 3 + .. + 6. Và một biến S để lưu kết quả của biểu thức trên.

Sau đó sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Ta cần một vòng lặp for lặp từ 1 đến n (nghĩa là từ giá trị đầu đến giá trị cuối của biểu thức). Bên trong vòng lặp thì cho S = S + i.

Sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S;
 S = 0;
 i = 1;
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);

 for(int i = 1; i <=n; i++)
	{
		S = S + i;
	}
 printf("\nTổng 1 + 2 + ... + %d là %ld: ", n, S);

 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

2. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng ngôn ngữ C++

Giải bằng ngôn ngữ C++ về cơ bản nó tương tự như ngôn ngữ C ở ví dụ trên.

Chỉ thay đổi một chút là ở ngôn ngữ C ta sử dụng printf() và scanf() để lấy dữ liệu từ bàn phím. Còn ở ngôn ngữ C++ thì ta sử dụng cout và cin để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Code:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int n;
 long s = 0;
 cout<<"Nhập vào số n: ";
 cin>> n;
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  s += i;
 }
 cout<<"Tổng 1 + 2 + 3 +... + "<<n<<" là: "<<s;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức 1 + 2 + 3 + .... + n bằng ngôn ngữ C / C++. Đây là một trong các bài tập luyện tư duy logic rất tốt, vì vậy hãy thực hành thật nhiều nhé !!!

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP