SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo hai biến x kiểu float và n kiểu int trong phần tử x^n. Một biến T để tính tích và biến S để tính tổng các phần tử.

Hai biến x và n sẽ được nhập bởi người dùng thông qua printf() va scanf().

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một tron hai vòng lặp while và for, lặp từ 1 đến n.

for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }

Hoặc:

 while(i <= n)
 {
  T = T * x;
  S = S + T;
  i++;
 }

Sau khi tính biểu thức kết quả được lưu vào biến S, khi đó chỉ cần sử dụng printf() để hiển thị ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float x, T = 1, S = 0;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	T = T * x;
 // 	S = S + T;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng = %f",S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");

}

Kết quả:

bai12 01 PNG

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C++

Việc tính biểu thức trên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng được cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	float x, T = 1, S = 0;
	cout<<"\nNhập vào số x: ";
	cin>>x;
	cout<<"\nNhập vào số n: ";
	cin>>n;
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
	// while(i <= n)
	// {
	// 	T = T * x;
 // S = S + T;
	// 	i++;
	// }
	cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai12 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top