Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Quảng cáo

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo hai biến x kiểu float và n kiểu int trong phần tử x^n. Một biến T để tính tích và biến S để tính tổng các phần tử.

Hai biến x và n sẽ được nhập bởi người dùng thông qua printf() va scanf().

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một tron hai vòng lặp while và for, lặp từ 1 đến n.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }

Hoặc:

Quảng cáo

 while(i <= n)
 {
  T = T * x;
  S = S + T;
  i++;
 }

Sau khi tính biểu thức kết quả được lưu vào biến S, khi đó chỉ cần sử dụng printf() để hiển thị ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float x, T = 1, S = 0;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	T = T * x;
 // 	S = S + T;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng = %f",S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");

}

Kết quả:

bai12 01 PNG

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C++

Việc tính biểu thức trên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng được cout và cin nhé.

Quảng cáo

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	float x, T = 1, S = 0;
	cout<<"\nNhập vào số x: ";
	cin>>x;
	cout<<"\nNhập vào số n: ";
	cin>>n;
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
	// while(i <= n)
	// {
	// 	T = T * x;
 // S = S + T;
	// 	i++;
	// }
	cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai12 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top