SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo hai biến x kiểu float và n kiểu int trong phần tử x^n. Một biến T để tính tích và biến S để tính tổng các phần tử.

Hai biến x và n sẽ được nhập bởi người dùng thông qua printf() va scanf().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một tron hai vòng lặp while và for, lặp từ 1 đến n.

for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }

Hoặc:

 while(i <= n)
 {
  T = T * x;
  S = S + T;
  i++;
 }

Sau khi tính biểu thức kết quả được lưu vào biến S, khi đó chỉ cần sử dụng printf() để hiển thị ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 float x, T = 1, S = 0;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	T = T * x;
 // 	S = S + T;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng = %f",S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");

}

Kết quả:

bai12 01 PNG

Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng ngôn ngữ C++

Việc tính biểu thức trên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng được cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	float x, T = 1, S = 0;
	cout<<"\nNhập vào số x: ";
	cin>>x;
	cout<<"\nNhập vào số n: ";
	cin>>n;
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = T * x;
  S = S + T;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
	// while(i <= n)
	// {
	// 	T = T * x;
 // S = S + T;
	// 	i++;
	// }
	cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai12 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top