Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Quảng cáo

Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C

Đầu tiên ta cần viết các hàm để nhập, xuất và xử lý mảng.

Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng từ 0 -> MAX.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng

Quảng cáo

void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử
  do
  {
    printf("\nNhập số lượng các phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho các phần tử
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy là i++. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in phần tử đó ra màn hình, như vậy khi kết thúc ta được một danh sách gồm các phần tử trong mảng.

/* hàm xuất các phần tử */
void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Hàm liệt kê vị trí các giá trị âm:

Sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào <0 thì in ra màn hình.

void lietkecacvitriam(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      printf("%4d", i);
    }
  }
}

Dưới đây mình đã viết sẵn chương trình bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

Quảng cáo

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử
  do
  {
    printf("\nNhập số lượng các phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho các phần tử
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử */
void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
/* hàm liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng */
void lietkecacvitriam(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      printf("%4d", i);
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];

  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  printf("\nCác vị trí chứa giá trị âm: ");
  lietkecacvitriam(a, n);
}

Kết quả:

bai58 01 PNG

Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C++

Việc liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng các số thực bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng một chiều cá số thực */
void nhap (float a[], int &n)
{
 // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử trong mảng
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử trong mảng: ";
    cin>>n;
    //nếu n <= 0 và n > MAX thì yêu cầu nhập lại số phần tử
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
    cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để xuất các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i]<<"\t";
  }
}
/* hàm liệt kê các vị trí chứa giá trị âm */
void lietkecacvitriam(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào <0 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      cout<<i<<"\t";
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  cout<<"\nVị trí chứa các giá trị âm là: ";
  lietkecacvitriam(a, n);
  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai58 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng các số thực bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top