Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được chương trình này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tìm chữ số đầu tiên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Quảng cáo

Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C

Ta cần khai báo biến n là số cần tìm chữ số đầu tiên, biến temp là biến thay thế cho n để tìm. Và biến max là biến để lưu chữ số lớn nhất của n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n, nếu n <= 0 thì yêu cầu nhập lại.

do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n <= 0)
  {
   printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n <= 0);

Tiếp đến gán temp = n, biến temp sẽ thay thế cho n để tìm chữ số đầu tiên.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng vòng lặp do..while() để tìm chữ số đầu tiên bằng cách chia lấy dư cho 10 và điều kiện là tem = temp / 10.

Quảng cáo

temp = n;
 do
 {
   max = temp % 10;
 }while(temp /= 10);
 printf("\nChữ số đầu tiên của %d là: %d",n, max);

Sau khi thoát khỏi vòng lặp thì chữ số đầu tiên của n là max, khi đó chỉ cần hiển thị max ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int temp, n, max;
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n <= 0)
  {
   printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n <= 0);
 temp = n;
 do
 {
   max = temp % 10;
 }while(temp /= 10);
 printf("\nChữ số đầu tiên của %d là: %d",n, max);

 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai24 01 PNG

Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C++

Việc tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì cơ bản hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng nó nhé.

Quảng cáo

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến
 int temp, n, max;
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n
 //nếu n <= 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0)
  {
   cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n <= 0);
 //gán n cho temp, đế sử dụng temp thay thế cho n
 temp = n;
 //sử dụng vòng lặp do..while chia lấy dư để lấy chữ số đầu tiên
 do
 {
  max = temp % 10;
 }while(temp /= 10);
 cout<<"\nChữ số đầu tiên của "<<n<<" là: "<<max;

 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai24 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top