SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các ước số của số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài bày các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng các ước số của số nguyên dương n bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên n bằng C

Ta cần một biến n là số nguyên dương cần tính ước số, n được nhận từ bàn phím và biến S là tổng các ước số chẵn của n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n lớn hơn 0, nếu n < 0 thì nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính tổng các ước số chẵn đầu tiên ta cần liệt kê các ước số của nó. Sau đó sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n, nếu n % i == 0 và i % 2 == 0 (là số chẵn) thì ta cộng lại.

for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   //điều kiện là số chẵn
   if(i % 2 == 0){
    printf("%4d", i);
    S = S + i;
   }
  }
 }

Tổng các ước số chẵn của n sẽ được tính và lưu vào biến S, sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình bằng printf().

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
 if(n <= 0)
 {
  printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
 }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số chẵn của n
 printf("Các ước số của %d là: ",n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   //điều kiện là số chẵn
   if(i % 2 == 0){
    printf("%4d", i);
    S = S + i;
   }
  }
 }
 printf("\nTổng các ước số của %d là: %ld", n, S);

 printf("\n-----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai18 01 PNG

Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên n bằng C++

Việc tính tổng các ước số chẵn của số nguyên bằng ngôn ngữ C++ tương tự như ngôn ngữ C.

Ta chỉ cần thay thế printf(), scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0)
  {
   cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số chẵn của n
 cout<<"Các ước số của "<<n<<" là: ";
 //dùng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n để liệt kê các ước số
 // nếu là ước số chẵn i % 2 == 0 thì cộng lại
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   if(i % 2 == 0){
    cout<< i << "\t";
    S = S + i;
   }
   
  }
 }
 cout<<"\nTổng các ước số của "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai18 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các ước số chẵn của số nguyên n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top