SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + …. + (2 * n + 1) / (2 * n + 2) bằng C / C++. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học bât kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + …. + (2 * n + 1) / (2 * n + 2) bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo một biến n kiểu int là mẫu số của phần tử trong biểu thức ((2 * n + 1) / (2 * n + 2)) và biến S kiểu float để lưu trữ kết quả của biểu thức.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp do..while để xét điều kiện n >= 1, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp while hoặc for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
 }

Hoặc:

while(i <= n) // với i = 1, S = 0;
 {
   S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
   i++;
 }

Sau khi tính toán được biểu thức và gán cho biến S, thì chỉ cần xuất S ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // 	S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng 1/2 + 3/4 + ... + %d/%d là: %.2f",(2 * n + 1),(2 * n + 2), S);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai8 01 PNG

Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + …. + (2 * n + 1) / (2 * n + 2) bằng ngôn ngữ C++

Tương tự như ví dụ trên, trong ngôn ngữ C++ thì ta cũng thực hiện các bước tương tự như vậy.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 // S = S + (float)(2 * i + 1) / (2 * i + 2);
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTổng 1/2 + 3/4 + ... + "<<2 * n + 1<<"/"<<2 * n + 2<<" là: "<< S;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai8 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + …. + (2 * n + 1) / (2 * n + 2) bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài toán logic tương tự như vậy nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top