hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không, hai số này sẽ được nhập từ bàn phím.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé.

Quảng cáo

Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình kiểm tra hai số thực được nhập bởi người dùng có cùng dấu hay không, sau đó thông báo kết quả ra màn hình.

Đầu tiên ta sẽ khai báo hai biến a và b là hai số thực và hai số này được nhập từ người dùng bằng printf() và scanf().

printf("\nNhập vào số a: ");
scanf("%f", &a);
printf("\nNhập vào số b: ");
scanf("%f", &b);

Hai số cùng dấu là khi nó nhân với nhau bằng một số dương, có thể là hai số âm hoặc hai số dương. Nếu kết quả là một số âm tức là một trong hai số là số âm khi đó thì hai số sẽ khác dấu nhau.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

Quảng cáo

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo hai biến a và b là hai số thực được nhập từ bàn phím
 float a, b;
 //sử dụng printf() và scanf() để nhận dữ liệu
 printf("\nNhập vào số a: ");
 scanf("%f", &a);
 printf("\nNhập vào số b: ");
 scanf("%f", &b);
 //nếu a * b > 0 tức là hai số cùng dấu vì (âm * âm = dương)
 if(a * b > 0)
  printf("\n%.1f và %.1f cùng dấu", a, b);
 //ngược lại thì a và b trái dấu
 else
  printf("\n%.1f và %.1f không cùng dấu", a, b);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai34 01 PNG

Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C++

Việc kiểm tra hái số thực có cùng dấu hay không bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo hai biến a và b là hai số thực được nhập từ bàn phím
 float a, b;
 //sử dụng printf() và scanf() để nhận dữ liệu
 cout<<"\nNhập vào số a: ";
 cin>>a;
 cout<<"\nNhập vào số b: ";
 cin>>b;
 //nếu a * b > 0 tức là hai số cùng dấu vì (âm * âm = dương)
 if(a * b > 0)
 cout<<endl<<a<<" và "<<b<<" cùng dấu";
 //ngược lại thì a và b trái dấu
 else
 cout<<endl<<a<<" và "<<b<<" không cùng dấu";

 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai34 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top