SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo biến n kiểu int do người dùng nhập vào từ bàn phím. Một biến S để tính tổng các phần tử và biến S để tính tích của từng phần tử từ 1 đến n.

Ở đây ta sẽ sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện n >=1, nếu n < 1 thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức này ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp while hoặc for đều được.

//sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }

Hoặc:

while(i <= n)
{
  P = P * i;
  S = S + P;
  i++;
}

Sau khi tính được biểu thức và gán cho biến S, thì chỉ cần hiển thị ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
 {
 int i, n;
 long S = 0, P = 1;
 do
 {
  printf("\nNhập vào số n: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 1)
  {
   printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, xin vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	P = P * i;
 // 	S = S + P;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng của biểu thức: %ld",S);

 printf("\n--------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai11 03 PNG

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng ngôn ngữ C++

Tương tự như ở ví dụ trên, việc tính biểu thức bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự.

Ta chỉ việc thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Cùng với đó là khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout và cin.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, n;
 long S = 0, P = 1;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
  {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, xin vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n < 1);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i ++){
  P = P * i;
  S = S + P;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	P = P * i;
 // 	S = S + P;
 // 	i++;
 // }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;

 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai11 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top