SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để in bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!

Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C

Đầu tiên chúng ta cần viết hàm kiểm tra năm nhuận nhuan() hàm này có tham số là năm nhập vào.

int nhuan(int y)
{
  return ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0);
}

Tiếp đến ta viết một hàm kiểm tra số ngày trong một tháng với tham số là tháng và năm nhập vào. Hàm sẽ trả về ngày của tháng đã nhập vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int songaytrongthang(int m,int y)
{
 switch(m)
 {
  case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
  {
   return 31;
   break;
  }
  case 2:
  {
   if(nhuan(y))
   {
    return 29;
   }
   return 28;
  }
  case 4:case 6:case 9:case 11:
  {
   return 30;
  }  
 }
}

Ta cần thêm một hàm nữa để in ngày tháng năm trước đó, trong mỗi tháng sẽ có một số điều kiện đặc biệt. Cụ thể như sau:

 • Nếu người dùng nhập vào ngày 1 tháng 2,4,6,8,9,11 thì ngày trước đó sẽ là ngày 31 tháng trước đó. Ví dụ ngày 1 tháng 2 thì ngày trước đó sẽ là ngày 31 tháng 1.
 • Nếu người dùng nhập vào ngày 1 tháng 5,7,10,12 thì ngày trước đó sẽ là ngày 30 tháng trước đó. Ví dụ ngày 1 tháng 5 thì ngày trước đó sẽ là ngày 30 tháng 4.
 • Nếu người dùng nhập vào ngay 1 tháng 3 thì có hai trường hợp khác xảy ra. Nếu là năm nhuận thì ngày trước đó là ngày 29, nếu không phải nhuận thì ngày trước đó là ngày 28.
 • Nếu người dùng nhập vào ngày 1 tháng 1 thì ngày trước đó là ngày 31 tháng 12 năm trước đó. Ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì ngày trước đó sẽ là ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Các bạn có thể tham khảo code mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C để có thể hiểu rõ hơn nhé !!!


#include<stdio.h>
/* hàm kiểm tra năm nhuận */
int nhuan(int y)
{
  return ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0);
}
/* hàm đếm số ngày trong tháng */
int songaytrongthang(int m,int y)
{
 switch(m)
 {
  case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
  {
   return 31;
   break;
  }
  case 2:
  {
   if(nhuan(y))
   {
    return 29;
   }
   return 28;
  }
  case 4:case 6:case 9:case 11:
  {
   return 30;
  }  
 }
}
/* hàm kiểm tra xem ngày tiếp theo là ngày nào, hàm có 3 tham số là y, m, d*/
void ngaytruocdo(int y,int m,int d)
{
 // ta cần khai báo các biến ny, nm, nd là các ngày tháng năm trước đó
 int ny=y;int nm=m;int nd=d;
 //các điều kiện thõa mãn ngày tháng năm
 if(y>0&&m>0&&m<13&&d>0&&d<=(songaytrongthang(m,y)))
 {
  //nếu không rơi vào các trước hợp đặc biệt thì ngày trước đó bằng ngày nhập - 1
  nd=d-1;
  //nếu tháng nhập vào != 1 và ngày nhập vào = 1 thì có các trường hợp xảy ra như sau:
  if(m!=1&&d==1)
  {
   //trường hơp 1: tháng nhập vào là 2,4,6,8,9,11 thì ngày trước đó sẽ là ngày 31 tháng trước đó
   if(m == 2 || m == 4 || m == 6 || m == 8 || m == 9 || m == 11){
    nd = 31;
    nm = m -1;
   }
   //trường hơp 2: tháng nhập vào là tháng 3 thì ngày trước đó là ngày 29 nếu năm nhuận và 28 nếu không nhuận
   if(m == 3){
    if(nhuan(y)){
     nd = 29;
     nm = m - 1;
    }
    else
    {
     nd = 28;
     nm = m -1;
    }
   }
   //trường hơp 3: tháng nhập vào là tháng 5,7,10,12 thì ngày trước đó sẽ là 30
   if(m == 5 || m == 7 || m == 10 || m == 12){
    nd = 30;
    nm = m - 1;
   }
  }
  //nếu tháng nhập vào là tháng 1 và ngày 1 thì ngày tháng năm trước đó sẽ là ngày 31 tháng 12 năm trước đó
  else if(m==1&&d==1)
  {
   nd=31;
   ny=y - 1;
   nm=12;
  }
 }
  printf("\nNgày sau đó : %d:%d:%d",nd,nm,ny);
}
int main()
{
  int y;int m;int d;
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào đúng với điều kiện của ngày tháng năm
  do {
  printf( "\nNhập ngày: ");
  scanf("%d", &d);
  printf( "Nhập tháng: ");
  scanf("%d", &m);
  printf("Nhập năm: ");
  scanf("%d",&y);
 } while (y < 0 || m < 1 || m >12 || d < 0 || d > 31);
  ngaytruocdo(y,m,d);

 printf("\n------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai46 01 PNG

Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C++

Để in ra ngày tháng năm trước đó của ngày tháng năm được nhập vào bằng ngôn ngữ C++ ta cũng thực hiện như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.


#include<iostream>
using namespace std;
/* hàm kiểm tra năm nhuận */
int nhuan(int y)
{
  return ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0);
}
/* hàm đếm số ngày trong tháng */
int songaytrongthang(int m,int y)
{
 switch(m)
 {
  case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
  {
   return 31;
   break;
  }
  case 2:
  {
   if(nhuan(y))
   {
    return 29;
   }
   return 28;
  }
  case 4:case 6:case 9:case 11:
  {
   return 30;
  }  
 }
}
/* hàm kiểm tra xem ngày tiếp theo là ngày nào, hàm có 3 tham số là y, m, d*/
void ngaytruocdo(int y,int m,int d)
{
 // ta cần khai báo các biến ny, nm, nd là các ngày tháng năm trước đó
 int ny=y;int nm=m;int nd=d;
 //các điều kiện thõa mãn ngày tháng năm
 if(y>0&&m>0&&m<13&&d>0&&d<=(songaytrongthang(m,y)))
 {
  //nếu không rơi vào các trước hợp đặc biệt thì ngày trước đó bằng ngày nhập - 1
  nd=d-1;
  //nếu tháng nhập vào != 1 và ngày nhập vào = 1 thì có các trường hợp xảy ra như sau:
  if(m!=1&&d==1)
  {
   //trường hơp 1: tháng nhập vào là 2,4,6,8,9,11 thì ngày trước đó sẽ là ngày 31 tháng trước đó
   if(m == 2 || m == 4 || m == 6 || m == 8 || m == 9 || m == 11){
    nd = 31;
    nm = m -1;
   }
   //trường hơp 2: tháng nhập vào là tháng 3 thì ngày trước đó là ngày 29 nếu năm nhuận và 28 nếu không nhuận
   if(m == 3){
    if(nhuan(y)){
     nd = 29;
     nm = m - 1;
    }
    else
    {
     nd = 28;
     nm = m -1;
    }
   }
   //trường hơp 3: tháng nhập vào là tháng 5,7,10,12 thì ngày trước đó sẽ là 30
   if(m == 5 || m == 7 || m == 10 || m == 12){
    nd = 30;
    nm = m - 1;
   }
  }
  //nếu tháng nhập vào là tháng 1 và ngày 1 thì ngày tháng năm trước đó sẽ là ngày 31 tháng 12 năm trước đó
  else if(m==1&&d==1)
  {
   nd=31;
   ny=y - 1;
   nm=12;
  }
 }
  cout<<"\nNgày sau đó : "<<nd<<":"<<nm<<":"<<ny;
}
int main()
{
  int y;int m;int d;
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào đúng với điều kiện của ngày tháng năm
  do {
  cout<<"\nNhập ngày: ";
  cin>>d;
  cout<<"Nhập tháng: ";
  cin>>m;
  cout<<"Nhập năm: ";
  cin>>y;
 } while (y < 0 || m < 1 || m >12 || d < 0 || d > 31);
  ngaytruocdo(y,m,d);

 cout<<"\n------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai46 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top