Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n - 1 bằng C / C++. Để hiểu được bài này các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C ++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Quảng cáo

Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n - 1 bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo hai biến n kiểu int và x kiểu float trong phần tử x^(2n - 1). Một biến T = 1 để tính tích và S = 0 để tính tổng các phần tử.

Sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím hai biến n và x.

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp for và while, lặp từ 1 đến n.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = pow(x, (2 * i ));
  S = S + T;
 }

Hoặc:

Quảng cáo

while(i <= n)
{
  T = pow(x, (2 * i ));
  S = S + T;
  i++;
 }

Sau khi tính biểu thức kết quả sẽ được lưu vào S, khi đó chỉ cần sử dụng printfI() để hiển thị ra màn hình.

Code:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
 int n;
 float x, T = 1, S = 0;
 printf("\nNhập vào số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("\nNhập vào số n: ");
 scanf("%d", &n);
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = pow(x, (2 * i ));
  S = S + T;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	T = pow(x, (2 * i ));
 //	S = S + T;
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng = %.1f",S);

 printf("\n-------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai14 01 PNG

Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n - 1 bằng ngôn ngữ C++

Việc tính biểu thức trên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này tương tự nhau.

Chỉ cần thay thế printf(), scanf() trong C bằng cout và cin trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

Quảng cáo

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float x, T = 1, S = 0;
 cout<<"\nNhập vào số x: ";
 cin>>x;
 cout<<"\nNhập vào số n: ";
 cin>>n;
 //sử dụng vòng lặp for để tính biểu thức
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  T = pow(x, (2 * i ));
  S = S + T;
 }
 // có thể sử dụng vòng lặp while để tính biểu thức
 // while(i <= n)
 // {
 // 	T = pow(x, (2 * i ));
 //	S = S + T;
 // 	i++;
 // }
 cout<<"\nTổng của biểu thức: "<<S;
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai14 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính biểu thức S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n - 1 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top