banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính biểu thức S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + … + 1/2n bằng C / C++. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học bât kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính biểu thức bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + … + 1/2n bằng ngôn ngữ C

Ta cần khai báo một biến n kiểu int là mẫu số của phần tử trong biểu thức (1/2n) và biến S kiểu float để lưu trữ kết quả của biểu thức.

Như các bạn đã học ở toán cơ sơ thì mẫu số n phải khác không và trong bài toán thì n là số nguyên vậy nên n >= 1. Ta sử dụng vòng lặp do..while để làm điều này, nếu n < 1 thì yêu cầu nhập lại n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tính biểu thức ta có thể sử dụng một trong hai vòng lặp while hoặc for.

//tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (2 * i);
 }

Hoặc:

while(i <= n) // với i = 1, S = 0;
 {
   S = S + 1.0 /(2 * i);
   i++;
 }

Sau khi tính toán được biểu thức và gán cho biến S, thì chỉ cần xuất S ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int i, n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
   printf("\nNhập vào số n: ");
   scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
    printf("\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !");
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (2 * i);
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 // while(i <= n)
 // {
 // 	S = S + 1.0 / (2 * i); // phải nhớ là 1.0 / i
 // 	i++;
 // }
 printf("\nTổng 1/2 + 1/4 + ... + 1/%d là: %.2f",n * 2, S);

 printf("\n-----------------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai4 01 PNG

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + … + 1/2n bằng ngôn ngữ C++

Tương tự như ví dụ trên, trong ngôn ngữ C++ thì ta cũng thực hiện các bước tương tự như vậy.

Chỉ cần thay đổi printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 float S;
 S = 0;
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số n: ";
  cin>>n;
  if(n < 1)
   {
   cout<<"\nSố n phải lớn hơn hoặc bằng 1, vui lòng nhập lại !";
   }
 }while(n < 1);
 //tính biểu thức bằng vòng lặp for
 for(int i = 1; i <= n; i++){
  S = S + 1.0 / (2 * i);
 }
 //tính biểu thức bằng vòng lặp while
 //while(i <= n)
 //{
 //  S = S + 1.0 /(2 * i); // phải nhớ là 1.0 / i
 //  i++;
 //}
 cout<<"\nTổng 1/2 + 1/4 + ... + 1/"<<n*2<<" là: "<< S;

 cout<<"\n-----------------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai4 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính biểu thức S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + … + 1/2n bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều các bài toán logic tương tự như vậy nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top