SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Đây là biểu thức tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C / C++.

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C

Để tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n thì ta có thể viết một hàm để tính hoặc có thể sử dụng hàm pow() trong thư viện <maht.h>. Mình sẽ thực hiện cả hai để các bạn có thể tham khảo nhé.

Viết hàm Power_n() để tính x^n.

double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
 float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
 while(n--)
 {
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
  result = result * x;
 }
 return result;
}

Sau khi có hàm tính lũy thừa, ta sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào cơ số x và số mũ n.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Gọi hàm Power_n() rồi truyền hai số vừa nhập vào để tính lũy thừa.

Code:

#include<stdio.h>
//hàm tính lũy thừa
double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
	float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
	while(n--)
	{
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
		result = result * x;
	}
	return result;
}

int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm power_n() để tính x^n
 z = Power_n(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h> để tính x^n

pow(x, n);

Các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<math.h>.

Code:

#include<stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm pow() để tính x^n
 z = pow(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 01 PNG

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức T(x, n) = x^n trong ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Dưới đầy là chương trình mình đã viết sẵn, các bạn có thể tham khảo.

Mình đã sử dụng hàm pow() trong thư viện <math.h>, các bạn nhớ khai báo thư viện nhé: #include<math.h>.

#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
 float x, z;
 int n;
	cout<<"Nhập vào cơ số x: ";
 cin>>x;
 cout<<"Nhập vào số mũ n: ";
 cin>>n;
 //gọi hàm pow để tính x^n
	z = pow(x, n);
 cout<<x<<"^"<<n<<" = "<<z;
 
 cout<<("\n-------------------------------------------\n");
 cout<<("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính T(x, n) = x^n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top