Home > C / C++ > Bài tập C++ > Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++

Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++

Trong bải viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này.

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C thì việc đầu tiên ta cần có tháng cần kiểm tra. Vì vậy sẽ khai báo biến month sau đó sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra.

Tiếp đến sử dụng switch case để kiểm tra tháng vừa được nhập vào:

 • Nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1.
 • Nếu người dùng nhập vào 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2.
 • Nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3.
 • Nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4.
 • Nếu người dùng nhập vào <= 0 và > 12 thì thông báo đã nhập sai.

Dưới đây là chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!

#include<stdio.h>
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 printf("\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ");
 scanf("%d", &month);
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 1", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 2", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 3", month);
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   printf("\nTháng %d thuộc quý 4", month);
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   printf("Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12");
   break;
 }
 printf("\n----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai36 01 PNG

Kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C++

Để kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiều bằng C++ cũng tương tự như việc kiểm tra bằng ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 //khai báo biến month là tháng cần kiểm tra quý
 int month;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào tháng cần kiểm tra
 cout<<"\nNhập vào một tháng bất kỳ cần kiểm tra: ";
 cin>>month;
 //sử dụng switch case để kiểm tra các trường hợp
 switch (month)
 {
  //nếu người dùng nhập vào 1, 2, 3 thì thông báo thuộc quý 1
  case 1:
  case 2:
  case 3:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 1";
   break;
  //nếu người dùng nhập và 4, 5, 6 thì thông báo thuộc quý 2
  case 4:
  case 5:
  case 6:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 2";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 7, 8, 9 thì thông báo thuộc quý 3
  case 7:
  case 8:
  case 9:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 3";
   break;
  //nếu người dùng nhập vào 10, 11, 12 thì thông báo thuộc quý 4
  case 10:
  case 11:
  case 12:
   cout<<"\nTháng "<<month<<" thuộc quý 4";
   break;
  //các trường hợp còn lại thì yếu cầu người dùng nhập lại vì đã nhập sai
  default:
   cout<<"Vui lòng nhập tháng từ 1 -> 12";
   break;
 }
 cout<<"\n----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai36 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một tháng trong năm thuộc quý bao nhiêu bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP