SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên chúng ta cần viết hàm nhập với tham số là một mảng các số thực a[] và số phần tử n theo kiểu số nguyên. Trong hàm này chúng ta sử dụng vòng lặp do...while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên từ 0 -> MAX.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);

Sau khi nhập vào số phần tử chúng ta dùng vòng lặp for để nhận các giá trị cho các phần tử trong mảng.

 for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }

Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết hàm xuất, trong đó sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 -> n với bước nhảy là i++.

void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Dưới đây mình đã viết một chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C++

Để nhập xuất mảng bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và Scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout và cin.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử: ";
    cin>>n;
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
    cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
 cout<<"Các phần tử trong mảng là: ";
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i] << "\t";
  }
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top