banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên chúng ta cần viết hàm nhập với tham số là một mảng các số thực a[] và số phần tử n theo kiểu số nguyên. Trong hàm này chúng ta sử dụng vòng lặp do...while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên từ 0 -> MAX.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);

Sau khi nhập vào số phần tử chúng ta dùng vòng lặp for để nhận các giá trị cho các phần tử trong mảng.

 for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }

Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết hàm xuất, trong đó sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 -> n với bước nhảy là i++.

void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Dưới đây mình đã viết một chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C++

Để nhập xuất mảng bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và Scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout và cin.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử: ";
    cin>>n;
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
    cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
 cout<<"Các phần tử trong mảng là: ";
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i] << "\t";
  }
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top