SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này nhé!!!

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình nhập, xuất mảng bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên chúng ta cần viết hàm nhập với tham số là một mảng các số thực a[] và số phần tử n theo kiểu số nguyên. Trong hàm này chúng ta sử dụng vòng lặp do...while để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên từ 0 -> MAX.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);

Sau khi nhập vào số phần tử chúng ta dùng vòng lặp for để nhận các giá trị cho các phần tử trong mảng.

 for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }

Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết hàm xuất, trong đó sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 -> n với bước nhảy là i++.

void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Dưới đây mình đã viết một chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử: ");
    scanf("%d", &n);
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Nhập, xuất mảng các số thực bằng C++

Để nhập xuất mảng bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và Scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout và cin.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
#define MAX 100

void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while() để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử: ";
    cin>>n;
    //nếu số phần tử không hợp lệ thì in ra màn hình
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //dùng vòng lặp for để nhập các giá trị cho mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
    cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các giá trị trong mảng ra màn hình */
void xuat(float a[], int n)
{
 cout<<"Các phần tử trong mảng là: ";
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i] << "\t";
  }
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
}

Kết quả:

bai54 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất các phần tử trong mảng bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top