Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các ước số của số nguyên dương n bằng C / C++.

Một số được gọi là ước số của số nguyên A khi A chia hết cho số đó, hay nói cách khác thì mọi số mà A chia hết được gọi là ước số của A.

Quảng cáo

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng các ước số của số nguyên dương n bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Tính tổng các ước số của số nguyên n bằng C

Ta cần một biến n là số nguyên dương cần tính ước số, n được nhận từ bàn phím và biến S là tổng các ước số của n.

Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n lớn hơn 0, nếu n < 0 thì nhập lại.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tính tổng các ước số đầu tiên ta cần liệt kê các ước số của nó, ta sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến <= n.

Quảng cáo

for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   printf("%4d", i);
   S = S + i;
  }
 }

Tổng các ước số của n sẽ được tính và lưu vào biến S, sau khi tính xong chỉ cần hiển thị S ra màn hình bằng printf().

Code:

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
 if(n <= 0)
 {
  printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
 }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số của n
 printf("Các ước số của %d là: ",n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   printf("%4d", i);
   S = S + i;
  }
 }
 printf("\nTổng các ước số của %d là: %ld", n, S);

 printf("\n-----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai15 01 PNG

Tính tổng các ước số của số nguyên n bằng C++

Việc tính tổng các ước số của số nguyên bằng ngôn ngữ C++ tương tự như ngôn ngữ C.

Ta chỉ cần thay thế printf(), scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout và cin nhé.

Quảng cáo

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long S = 0;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0)
  {
   cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số của n
 cout<<"Các ước số của "<<n<<" là: ";
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
   cout<< i << "\t";
   S = S + i;
  }
 }
 cout<<"\nTổng các ước số của "<<n<<" là: "<<S;

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai15 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các ước số của số nguyên n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top