Home > C / C++ > Bài tập C++ > In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để in các giá trị đó bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C

Trong phần này mình sẽ thực hiện chương trình in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2 để lấy các giá trị lẻ. Như vậy sau mỗi vòng lặp ta sẽ được một giá trị nguyên dương lẻ và kết thúc vòng lặp ta được một danh sách các số lẻ từ 1 đến 100.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

int i = 1;
while(i < 100){
  printf("%d \t", i);
  i += 2;
}

Dưới đây là chương trình mà mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <stdio.h>
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 printf("\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n");
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  printf("%d \t", i);
 }
 //sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for
 // int i = 1;
 // while(i < 100){
 //  printf("%d \t", i);
 //  i += 2;
 // }
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C++

Để in tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng ngôn ngữ C++ ta cũng sẽ thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thể printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

//In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, với bước nhảy là i += 2
 cout<<"\nCác giá trị lẻ từ 1 đến 100:\n";
 for(int i = 1; i < 100; i += 2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in i ra màn hình, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp thì ta đưuọc các giá trị lẻ từ 1 đến 100
  cout<<i<<"\t";
 }
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai41 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để in tất cả các giá trị nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP