SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++. Đây là một bài tập khá đơn giản giúp các bạn làm quen với việc viết hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính trung bình cộng bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C ++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C

Đầu tiên ta cần khai báo các biến cần thiết như toan, van, diemTB để lưu giá trị và xử lý.

Tiếp đến ta lần lượt viết các hàm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • nhap(): yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng từ 1 đến 10.
 • tinhTB(): tính điểm trung bình cộng dựa trên điểm toán và điểm văn mà người dùng vửa nhập.
 • xuat(): xuất điểm trung bình vừa tính ra màn hình.

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

#include <stdio.h>
//khai báo biến toan, van là điểm toán và điểm văn
//biến diemTB là điểm trung bình của toán và văn
float toan, van, diemTB;
/* hàm nhập */
void nhap() {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng 1 -> 10
 do{
  printf("\nNhập vào điểm toán: ");
  scanf("%f", &toan);
  printf("\nNhập vào điểm văn: ");
  scanf("%f", &van);
 }while(toan < 0 || van < 0 || toan >10 || van > 10);
}
/* hàm tính trung bình cộng */
void tinhTB(){
 diemTB = (toan + van) / 2;
}
/* hàm xuất */
void xuat(){
 printf("\nĐiểm trung bình là: %.1f", diemTB);
 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}
int main() {
 nhap();
 tinhTB();
 xuat();
}

Kết quả:

bai49 01 PNG

Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C++

Để tính điểm trung bình cộng của môn toán và môn văn bằng ngôn ngữ C++ ta thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
//khai báo biến toan, van là điểm toán và điểm văn
//biến diemTB là điểm trung bình của toán và văn
float toan, van, diemTB;
/* hàm nhập */
void nhap() {
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào điểm toán và điểm văn trong khoảng 1 -> 10
 do{
  cout<<"\nNhập vào điểm toán: ";
  cin>>toan;
  cout<<"\nNhập vào điểm văn: ";
  cin>>van;
 }while(toan < 0 || van < 0 || toan >10 || van > 10);
}
/* hàm tính trung bình cộng */
void tinhTB(){
 diemTB = (toan + van) / 2;
}
/* hàm xuất */
void xuat(){
 cout<<"\nĐiểm trung bình"<< hoten<<" là: "<< diemTB;
 cout<<"\n--------------------------------------\n";
 cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int main() {
 nhap();
 tinhTB();
 xuat();
}

Kết quả:

bai49 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính điểm trung bình của mổn toán và môn văn bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top