Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++. Đây là bài tập áp dụng Switch..Case và các vòng lặp, vì vậy các bạn cần có kiến thức về nó đã nhé.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số ngày trong tháng bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C ++ để các bạn có thể so sánh.

Quảng cáo

Tìm số ngày trong tháng bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tìm số ngày trong tháng bằng ngôn ngữ C.

Việc đầu tiền chúng ta cần viết hai hàm:

ktraNamNhuan(): hàm này được sử dụng để kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận hay không?

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
int kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}

check(): hàm này được sử dụng để kiểm tra xem tháng nhập vào có bao nhiêu ngày dựa vào năm đã nhập.

Quảng cáo

int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   printf("Số tháng nhập vào không hợp lệ\n");
   break;
 }
}

Như các bạn đã biết thì tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 sẽ có 31 ngày. Tháng 4, 6, 9, 11 sẽ có 30 ngày và tháng 2 sẽ có 28 ngày (năm không nhuận) hoặc 29 ngày (năm nhuận).

Vậy chỉ cần sử dụng Switch..Case để xét các trường hợp của 12 tháng.

Sau khi viết xong các hàm thì các bạn chỉ việc yêu cầu người dùng nhập vào tháng, năm. Sau đó gọi hàm check() để kiểm tra xem tháng đó thuộc năm đó có bao nhiêu ngày.

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

#include <stdio.h>
/* hàm kiểm tra năm nhuận
  năm nhuận là năm chia hết cho 4 và chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
 */
int kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}
/* hàm kiểm tra xem trong một tháng có bao nhiêu ngày từ tháng 1 đến tháng 12 */
int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   printf("Số tháng nhập vào không hợp lệ\n");
   break;
 }
}
int main() {
 int thang, nam;
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào tháng từ 1 đến 12
 //nếu nhập khác thì yêu cầu nhập lại
 do {
  printf( "\nNhập tháng bạn cần kiểm tra: ");
  scanf("%d", &thang);
  printf("Nhập năm bạn cần kiểm tra: ");
  scanf("%d",&nam);
 } while (nam < 0 || thang < 1 || thang >12);
 //sau khi nhập vào thì chỉ cần gọi ham check() đã viết để hiển thị số ngày ra màn hình
 printf("Số ngày trong tháng là: %d \n", check(thang,nam));

 printf("\n------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

Quảng cáo

bai44 01 PNG

Tìm số ngày trong tháng bằng C++

Để tìm số ngày trong tháng bằng ngôn ngữ C++ ta thực hiện tương tự như ngôn ngữ C, vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện <iostream> để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
/* hàm kiểm tra năm nhuận
  năm nhuận là năm chia hết cho 4 và chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
 */
bool kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}
/* hàm kiểm tra xem trong một tháng có bao nhiêu ngày từ tháng 1 đến tháng 12 */
int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   cout << "Số tháng nhập vào không hợp lệ"<<endl;
   exit(0);
 }
}
int main() {
 int thang, nam;
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào tháng từ 1 đến 12
 //nếu nhập khác thì yêu cầu nhập lại
 do {
  cout << "\nNhập tháng bạn cần kiểm tra: ";
  cin >> thang;
  cout << "Nhập năm bạn cần kiểm tra: ";
  cin >> nam;
 } while (nam < 0 || thang < 1 || thang >12);
 //sau khi nhập vào thì chỉ cần gọi ham check() đã viết để hiển thị số ngày ra màn hình
 cout << "Số ngày trong tháng là: " << check(thang, nam) << endl;

 cout<<"\n------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai44 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top