Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này

Quảng cáo

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C

Đầu tiên chúng ta cần tạo hàm nhập, xuất cho các phần tử của mảng, sau đó viết thêm hàm để tính tổng các số âm trong mảng.

Hàm nhập các phần tử:

Hàm nhap() có hai đối số là mảng một chiều các số thực và n số phần tử trong mảng.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử trong mảng. Nếu số phần tử < 0 hoặc > MAX thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Quảng cáo

Để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng ta sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng.

void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    printf("\nNhập số phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng. Cứ mỗi vòng lặp ta cho in a[i] ra màn hình.

void xuat(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Hàm tính tổng các số âm trong mảng:

Tương tự như vậy trong hàm tính tổng các số âm ta cũng sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử của mảng. Phần tử nào < 0 thì ta cộng dồn nó cho s, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp ta sẽ được biến s là tổng các số âm trong mảng.

Quảng cáo

float tongam(float a[], int n)
{
 //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
  //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}

Dưới đây mình đã thực hiện chương trình tính tổng các số âm trong mảng một chiều các số thực bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

Code:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    printf("\nNhập số phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
/* hàm tính tổng các số âm trong mảng */
float tongam(float a[], int n)
{
 //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
  //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  float tong = tongam(a, n);
  printf("\nTổng các số âm trong mảng là: %.3f", tong);

  printf("\n----------------------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai60 01 PNG

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C++

Việc tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout() và cin() trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé!!!

Quảng cáo

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử trong mảng: ";
    cin>>n;
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
     cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
   cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
   cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(float a[], int n)
{
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i]<<"\t";
  }
}
/* hàm tính tổng các số âm trong mảng */
float tongam(float a[], int n)
{
  //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
   //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  float tong = tongam(a, n);
  cout<<"\nTổng các số âm trong mảng là: "<<tong;
  
  cout<<"\n----------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai60 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top