SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng bằng hai ngôn ngữ khác nhau đó là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C

Đầu tiên chúng ta cần tạo hàm nhập, xuất cho các phần tử của mảng, sau đó viết thêm hàm để tính tổng các số âm trong mảng.

Hàm nhập các phần tử:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm nhap() có hai đối số là mảng một chiều các số thực và n số phần tử trong mảng.

Ta sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử trong mảng. Nếu số phần tử < 0 hoặc > MAX thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng ta sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng.

void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    printf("\nNhập số phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng. Cứ mỗi vòng lặp ta cho in a[i] ra màn hình.

void xuat(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}

Hàm tính tổng các số âm trong mảng:

Tương tự như vậy trong hàm tính tổng các số âm ta cũng sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử của mảng. Phần tử nào < 0 thì ta cộng dồn nó cho s, như vậy sau khi kết thúc vòng lặp ta sẽ được biến s là tổng các số âm trong mảng.

float tongam(float a[], int n)
{
 //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
  //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}

Dưới đây mình đã thực hiện chương trình tính tổng các số âm trong mảng một chiều các số thực bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!

Code:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (float a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    printf("\nNhập số phần tử trong mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%f", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(float a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%8.3f", a[i]);
  }
}
/* hàm tính tổng các số âm trong mảng */
float tongam(float a[], int n)
{
 //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
  //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  float tong = tongam(a, n);
  printf("\nTổng các số âm trong mảng là: %.3f", tong);

  printf("\n----------------------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai60 01 PNG

Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C++

Việc tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong C bằng cout() và cin() trong C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng cout() và cin() nhé!!!

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (float a[], int &n)
{
  //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX
  do
  {
    cout<<"\nNhập số phần tử trong mảng: ";
    cin>>n;
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
     cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng nhập lại!";
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
   cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
   cin>>a[i];
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(float a[], int n)
{
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp thì in phần tử a[i] ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<a[i]<<"\t";
  }
}
/* hàm tính tổng các số âm trong mảng */
float tongam(float a[], int n)
{
  //khai báo biến s = 0 để tính tổng các số âm
  float s = 0;
  //sử dụng vòng lặp for duyệt từng phần tử của mảng, số nào < 0 thì ta cộng dồn cho s
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] < 0)
    {
      s = s + a[i];
    }
  }
   //return s để trả về tổng các số âm trong mảng
  return s;
}
int main()
{
  int n;
  float a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  float tong = tongam(a, n);
  cout<<"\nTổng các số âm trong mảng là: "<<tong;
  
  cout<<"\n----------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai60 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top