Home > C / C++ > Bài tập C++ > Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu với một ngôn ngữ nào đó

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta cần viết các hàm để nhập, xuất và xử lý mảng.

Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng từ 0 -> MAX.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng

void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy là i++. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in phần tử đó ra màn hình, như vậy khi kết thúc ta được một danh sách gồm các phần tử trong mảng.

void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}

Hàm liệt kê các giá trị lẻ:

Tương tự như hàm xuất, ta vẫn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, với điều kiện là i % 2 == 1 (nghĩa là i chia cho 2 dư 1). Nếu phần tử nào thõa điều kiện thì ta in phần tử đó ra màn hình.

void lietkele(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia cho 2 dư 1 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 1)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}

Sau khi viết xong các hàm trên thì ta chỉ cần gọi chúng ở hàm main() rồi thực hiện chạy chương trình.

Dưới đây mình đã viết sẵn chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử cho mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}
/* hàm liệt kê các giá trị lẻ trong mảng */
void lietkele(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia cho 2 dư 1 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 1)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  int a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  printf("\nCác giá trị lẻ trong mảng là: ");
  lietkele(a, n);
  printf("\n------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai57 01 PNG

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C++

Việc liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số phần tử của mảng: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0 || n > MAX)
  {
   cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại!!!!";
  }
 }while(n <= 0 || n > MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
  cin>>a[i];
 }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để xuất các phần tử trong mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<a[i]<<"\t";
 }
}
/* Hàm liệt kê các số lẻ trong mảng */
void lietkele(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng. số nào chia cho 2 dư 1 thì hiển thị số đó ra màn hình
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  if(a[i] % 2 == 1)
  {
   cout<<a[i]<<"\t";
  }
 }
}
/* hàm main() để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
 //khai báo biến n là số phần tử của mảng
 int n;
 int a[MAX];
 //gọi các hàm nhập xuất đã viết ở trên
 nhap(a, n);
 xuat(a, n);
 cout<<"\nCác giá trị lẻ trong mảng là: : ";
 lietkele(a, n);

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai57 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C / C++
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C / C++
Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C / C++
Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C / C++
Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C / C++
Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C / C++
Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C / C++
Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C / C++
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++
Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP