banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu với một ngôn ngữ nào đó

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta cần viết các hàm để nhập, xuất và xử lý mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng từ 0 -> MAX.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng

void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy là i++. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in phần tử đó ra màn hình, như vậy khi kết thúc ta được một danh sách gồm các phần tử trong mảng.

void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}

Hàm liệt kê các giá trị lẻ:

Tương tự như hàm xuất, ta vẫn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, với điều kiện là i % 2 == 1 (nghĩa là i chia cho 2 dư 1). Nếu phần tử nào thõa điều kiện thì ta in phần tử đó ra màn hình.

void lietkele(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia cho 2 dư 1 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 1)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}

Sau khi viết xong các hàm trên thì ta chỉ cần gọi chúng ở hàm main() rồi thực hiện chạy chương trình.

Dưới đây mình đã viết sẵn chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử cho mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}
/* hàm liệt kê các giá trị lẻ trong mảng */
void lietkele(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia cho 2 dư 1 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 1)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  int a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  printf("\nCác giá trị lẻ trong mảng là: ");
  lietkele(a, n);
  printf("\n------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai57 01 PNG

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C++

Việc liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số phần tử của mảng: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0 || n > MAX)
  {
   cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại!!!!";
  }
 }while(n <= 0 || n > MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
  cin>>a[i];
 }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để xuất các phần tử trong mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<a[i]<<"\t";
 }
}
/* Hàm liệt kê các số lẻ trong mảng */
void lietkele(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng. số nào chia cho 2 dư 1 thì hiển thị số đó ra màn hình
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  if(a[i] % 2 == 1)
  {
   cout<<a[i]<<"\t";
  }
 }
}
/* hàm main() để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
 //khai báo biến n là số phần tử của mảng
 int n;
 int a[MAX];
 //gọi các hàm nhập xuất đã viết ở trên
 nhap(a, n);
 xuat(a, n);
 cout<<"\nCác giá trị lẻ trong mảng là: : ";
 lietkele(a, n);

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai57 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top