SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu với một ngôn ngữ nào đó

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta cần viết các hàm để nhập, xuất và xử lý mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng từ 0 -> MAX.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng

void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy là i++. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in phần tử đó ra màn hình, như vậy khi kết thúc ta được một danh sách gồm các phần tử trong mảng.

void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}

Hàm liệt kê các giá trị chẵn:

Tương tự như hàm xuất, ta vẫn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, với điều kiện là i % 2 == 0 (nghĩa là i chia hết cho 2). Nếu phần tử nào thõa điều kiện thì ta in phần tử đó ra màn hình.

void lietkechan(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia hết cho 2 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 0)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}

Sau khi viết xong các hàm trên thì ta chỉ cần gọi chúng ở hàm main() rồi thực hiện chạy chương trình.

Dưới đây mình đã viết sẵn chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử cho mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}
/* hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng */
void lietkechan(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia hết cho 2 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 0)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  int a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  printf("\nCác giá trị chẵn trong mảng là: ");
  lietkechan(a, n);
  printf("\n------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai56 01 PNG

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C++

Việc liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số phần tử của mảng: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0 || n > MAX)
  {
   cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại!!!!";
  }
 }while(n <= 0 || n > MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
  cin>>a[i];
 }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để xuất các phần tử trong mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<a[i]<<"\t";
 }
}
/* Hàm liệt kê các số chẵn trong mảng */
void lietkechan(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng. số nào chia hết cho 2 thì hiển thị số đó ra màn hình
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  if(a[i] % 2 == 0)
  {
   cout<<a[i]<<"\t";
  }
 }
}
/* hàm main() để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
 //khai báo biến n là số phần tử của mảng
 int n;
 int a[MAX];
 //gọi các hàm nhập xuất đã viết ở trên
 nhap(a, n);
 xuat(a, n);
 cout<<"\nCác giá trị chẵn trong mảng là: : ";
 lietkechan(a, n);

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai56 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top