SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu với một ngôn ngữ nào đó

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai ngôn ngữ khác nhau, vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta cần viết các hàm để nhập, xuất và xử lý mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng từ 0 -> MAX.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng

void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}

Hàm xuất các phần tử:

Trong hàm xuất đơn giản ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy là i++. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta in phần tử đó ra màn hình, như vậy khi kết thúc ta được một danh sách gồm các phần tử trong mảng.

void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}

Hàm liệt kê các giá trị chẵn:

Tương tự như hàm xuất, ta vẫn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, với điều kiện là i % 2 == 0 (nghĩa là i chia hết cho 2). Nếu phần tử nào thõa điều kiện thì ta in phần tử đó ra màn hình.

void lietkechan(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia hết cho 2 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 0)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}

Sau khi viết xong các hàm trên thì ta chỉ cần gọi chúng ở hàm main() rồi thực hiện chạy chương trình.

Dưới đây mình đã viết sẵn chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử cho mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
  do
  {
    printf("\nNhập vào số phần tử của mảng: ");
    scanf("%d", &n);
    if(n <= 0 || n > MAX)
    {
      printf("\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng nhập lại !");
    }
  }while(n <= 0 || n > MAX);
  //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nNhập a[%d]: ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để in ra các phần tử trong mảng
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%4d", a[i]);
  }
}
/* hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng */
void lietkechan(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng, phần tử nào chia hết cho 2 thì in ra màn hình
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 0)
    {
      printf("%4d", a[i]);
    }
  }
}
/* hàm main để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
  int n;
  int a[MAX];
  nhap(a, n);
  xuat(a, n);
  printf("\nCác giá trị chẵn trong mảng là: ");
  lietkechan(a, n);
  printf("\n------------------------\n");
  printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai56 01 PNG

Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C++

Việc liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện <iostream> để sử dụng cout() và cin() nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
#include<math.h>
#define MAX 100
/* hàm nhập các phần tử trong mảng */
void nhap (int a[], int &n)
{
 // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số phần tử của mảng: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0 || n > MAX)
  {
   cout<<"\nSố phần tử không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại!!!!";
  }
 }while(n <= 0 || n > MAX);
 //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<"\nNhập a["<<i<<"]: ";
  cin>>a[i];
 }
}
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void xuat(int a[], int n)
{
 // sử dụng vòng lặp for để xuất các phần tử trong mảng
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout<<a[i]<<"\t";
 }
}
/* Hàm liệt kê các số chẵn trong mảng */
void lietkechan(int a[], int n)
{
 //sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử trong mảng. số nào chia hết cho 2 thì hiển thị số đó ra màn hình
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
  if(a[i] % 2 == 0)
  {
   cout<<a[i]<<"\t";
  }
 }
}
/* hàm main() để gọi các hàm đã viết ở trên */
int main()
{
 //khai báo biến n là số phần tử của mảng
 int n;
 int a[MAX];
 //gọi các hàm nhập xuất đã viết ở trên
 nhap(a, n);
 xuat(a, n);
 cout<<"\nCác giá trị chẵn trong mảng là: : ";
 lietkechan(a, n);

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai56 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top