Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Bài tập C++

Quảng cáo

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++.

Quảng cáo

Liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C

Ta cần khai báo biến n kiểu int là số cần liệt kê các ước số lẻ. Sau đó sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số n > 0, nếu n <= 0 thì nhập lại.

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến >= n để liệt kê các ước số của n. Trong vòng lặp xét điều kiện nếu các ước số là số lẻ thì dùng printf() để in ra màn hình.

#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  printf("\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ");
  scanf("%d", &n);
  if(n <= 0)
  {
   printf("\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !");
  }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số của n
 printf("Các ước số lẻ của %d là: ",n);
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
    if(i % 2 == 1)
    printf("%4d", i);
  }
  i++;
 }

 printf("\n-----------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

bai17 01 PNG

Liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C++

Việc liệt kế các ước số lẻ của một số nguyên dương n bằng C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C.

Quảng cáo

Ta chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout và cin trong C++. Các bạn nhớ khai báo thư viện <iostream> trước khi sử dụng nó nhé.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 long P = 1;
 //sử dụng dowhile để yêu cầu người dùng nhập vào số lớn hơn 0
 //nếu n < 0 thì yêu cầu nhập lại
 do
 {
  cout<<"\nNhập vào số nguyên n lớn hơn 0: ";
  cin>>n;
  if(n <= 0)
  {
   cout<<"\n Số n phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại !";
  }
 }while(n <= 0);
 //sử dụng vòng lặp for để tính tích các ước số của n
 cout<<"Các ước số lẻ của "<<n<<" là: ";
 for(int i = 1; i <= n; i++)
 {
  if(n % i == 0)
  {
    if(i % 2 == 1)
    printf("%4d", i);
  }
  i++;
 }

 cout<<"\n-----------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai17 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình liệt kê các ước số lẻ của số nguyên n bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top